Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

Projekt nr RPLU.15.01.00-06-0088/22

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą
produkującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania
słonecznego) na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie oraz
budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na gruncie i przyłączenie go do instalacji
wewnętrznej budynku przy ulicy Piekarskiego 3, działka nr ewid. 1958/2 położona na terenie
miasta Krasnystaw”.

• Dofinansowanie: 413 904,20 zł

W dniu 28 września 2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
podpisało z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację
Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą
produkującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania
słonecznego) na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Zawieprze oraz
budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody przy
ulicy Piekarskiego 3 w Krasnymstawie".
Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
– energii słonecznej – na terenie województwa lubelskiego.
Cel ten jest spójny z celem osi priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla
Lubelskiego. Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego
ze środków europejskich.

Instalacje fotowoltaiczne będą wybudowana na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie
przy ulicy Zawieprze i Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Piekarskiego 3 w Krasnymstawie.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej, która będzie wytwarzała energię
elektryczną na potrzeby własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie. Projektowane instalacje będą miały moc 209,7 kWp – Oczyszczalnia Ścieków
ulica Zawieprze i 49,83 kWp – Stacja Uzdatniania Wody ul. Piekarskiego 3 i będą składały się
m.in. z: wolnostojących paneli fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji stalowej i instalacji
elektrycznych. Będą wyposażone w innowacyjny inteligentny system umożliwiający jej poprawną
współpracę z istniejącą instalacją odbiorczą Oczyszczalni Ścieków i SUW.
Projekt ma być zrealizowany do 30 czerwca 2023 roku.
Realizacja projektu umożliwi zastąpienie energii elektrycznej produkowanej w oparciu o tradycyjne
nośniki energii energią z OZE. Wykorzystanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się
do zredukowania emisji zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego, a co
ważniejsze dla zdrowia ludzkiego. Działania, które zostaną podjęte w ramach inwestycji, przyczynią
się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego i środowiska naturalnego, które w chwili obecnej
jest zagrożone zwiększoną emisją negatywnych substancji powstających w wyniku wykorzystania
energii pierwotnej, węgla, gazu, drewna. Poprawa stanu środowiska naturalnego będzie wpływała
na polepszenie sytuacji gospodarczej, społeczno-ekonomicznej i turystycznej regionu.

 

Projekt współfinansowany ze śeodków Unii Europejskiej