Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

Projekt nr: RPLU.15.01.00-06-0088/22
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą
produkującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania
słonecznego) na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie oraz
budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na gruncie i przyłączenie go do instalacji
wewnętrznej budynku przy ulicy Piekarskiego 3, działka nr ewid. 1958/2 położona na terenie
miasta Krasnystaw”.

W dniu 17 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
zakończyło realizację projektu współfinansowanego przez Lubelską Agencję Wspierania
Przedsiębiorczości i Miasto Krasnystaw .
Celem przedmiotowego projektu było zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
– energii słonecznej – na terenie województwa lubelskiego dla potrzeb obiektów Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków przy ulicy Zawieprze i Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie.
Zakres rzeczowy Projektu realizowanego od marca 2023 r. do sierpnia 2023 r. to m.in.:
1) instalacja o mocy 160,2 kW – 1 szt. oraz instalacja o mocy 49,5 kW – 1 szt. – obejmujące dostawę
wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy obu instalacji wynoszącej 209,7 kWp,
zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie ul. Zawieprze działka nr ewid.
351/1.
2) instalacja o mocy 49,83 kW – 1 szt. – obejmująca dostawę wraz z montażem instalacji
fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie
ul. Piekarskiego 3 działka nr ewid. 1958/2, a w szczególności dla każdego zestawu:
a) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych,
b) montaż systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,
c) montaż modułów fotowoltaicznych,
d) montaż inwertera,
e) montaż instalacji elektrycznych,
f) montaż zabezpieczeń,
g) wykonanie instalacji uziemiającej,
h) wykonanie raportu z pomiarów i odbioru instalacji.
Zrealizowany projekt umożliwi zastąpienie energii elektrycznej produkowanej w oparciu o tradycyjne
nośniki energii energią z OZE. Wykorzystanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się
do zredukowania emisji zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Całkowity koszt realizacji Projektu, to kwota 1 334 550 PLN.
Źródła finansowania Projektu stanowią:
- dofinansowanie ze środków Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości: 320 074,99 PLN;
- dofinansowanie ze środków Miasta Krasnystaw: 494 580 PLN;
- środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
  519 895,01 PLN (w tym pożyczka z WFOSiGW w Lublinie 382 462,50 PLN). 
Budowa instalacji fotowoltaicznej jest spójna z celem osi priorytetowej 15 Odporne Lubelskie
– zasoby REACT-EU dla Lubelskiego. Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie
energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich.

Instytucje współfinansujące projekt:

 logotyy 1   

suw

oczyszczalnia 1

oczyszczalnia 2

 

         

Projekt nr RPLU.15.01.00-06-0088/22

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą
produkującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania
słonecznego) na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie oraz
budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na gruncie i przyłączenie go do instalacji
wewnętrznej budynku przy ulicy Piekarskiego 3, działka nr ewid. 1958/2 położona na terenie
miasta Krasnystaw”.

• Dofinansowanie: 413 904,20 zł

W dniu 28 września 2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
podpisało z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację
Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą
produkującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania
słonecznego) na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Zawieprze oraz
budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody przy
ulicy Piekarskiego 3 w Krasnymstawie".
Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
– energii słonecznej – na terenie województwa lubelskiego.
Cel ten jest spójny z celem osi priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla
Lubelskiego. Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego
ze środków europejskich.

Instalacje fotowoltaiczne będą wybudowana na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie
przy ulicy Zawieprze i Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Piekarskiego 3 w Krasnymstawie.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej, która będzie wytwarzała energię
elektryczną na potrzeby własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie. Projektowane instalacje będą miały moc 209,7 kWp – Oczyszczalnia Ścieków
ulica Zawieprze i 49,83 kWp – Stacja Uzdatniania Wody ul. Piekarskiego 3 i będą składały się
m.in. z: wolnostojących paneli fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcji stalowej i instalacji
elektrycznych. Będą wyposażone w innowacyjny inteligentny system umożliwiający jej poprawną
współpracę z istniejącą instalacją odbiorczą Oczyszczalni Ścieków i SUW.
Projekt ma być zrealizowany do 30 czerwca 2023 roku.
Realizacja projektu umożliwi zastąpienie energii elektrycznej produkowanej w oparciu o tradycyjne
nośniki energii energią z OZE. Wykorzystanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się
do zredukowania emisji zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego, a co
ważniejsze dla zdrowia ludzkiego. Działania, które zostaną podjęte w ramach inwestycji, przyczynią
się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego i środowiska naturalnego, które w chwili obecnej
jest zagrożone zwiększoną emisją negatywnych substancji powstających w wyniku wykorzystania
energii pierwotnej, węgla, gazu, drewna. Poprawa stanu środowiska naturalnego będzie wpływała
na polepszenie sytuacji gospodarczej, społeczno-ekonomicznej i turystycznej regionu.

 

Projekt współfinansowany ze śeodków Unii Europejskiej