Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

 

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw [pobierz]
 • Decyzja nr LU.RET.070.1.16.2018.PW wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny - zatwierdzone
  taryfy ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie scieków na okres 3 lat
  tj. od 1 do 36 miesiąca (2018-2021) [pobierz]
 • Decyzja nr LU.RZT.70.70.2021.MW wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny - zatwierdzone
  taryfy ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 3 lat
  tj. od 1 do 36 miesiąca (2021 - 2024) [pobierz] taryfy wchodzą w życie 22.05.2021 r.
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
 • w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
  na lata 2021 - 2024 [pobierz] 
 • Druki do pobrania - budowa przyłączy wod - kan
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
  (aktualna nowa wersja wniosku)  [pobierz]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pobierz]
 • Wniosek o udzielenie inforamcji o posiadanej infrastrukturze wod-kan [pobierz]
 • Zlecenie wykonania przyłączy wod-kan [pobierz]
 • Zgłoszenie rozpoczęcia robót wod-kan [pobierz]
 • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków [pobierz]
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomeirza głównego [pobierz]
 •  Druki do pobrania - warunki montażu wodomierza dodatkowego
 • Wniosek o rozliczenie wody zużywanej bezpowrtonie do podlewania terenów zielonych
  (wodomierz dodatkowy) [pobierz]
 • Warunki montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika) [pobierz]
 • Zlecenie na wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza głównego [pobierz]

            Wentylacja kanalizacji sanitarnej [pobierz]

 • Instrukcja stosowania osadów pościekowych [pobierz]
 • Wniosek o zajęcia pasa drogowego [pobierz]
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  [szczegóły]

Cenniki i taryfy

TARYFY OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków
na lata 2021 - 2024

Taryfy obowiązują od dnia 22.05.2021 r.

Podstawa prawna:
Decyzja nr. LU.RZT.70.70.2021.MW- Państwowe Gospdarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Tabel I: Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
[netto]

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 22.05.2021 r.
do dn. 21.05.2022 r

W okresie
od 13 do 24
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 22.05.2022 r.
do dn. 21.05.2023 r.

W okresie
od 25 do 36
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 22.05.2023 r.
do dn. 21.05.2024 r.

1

Grupa I
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczni według
wskazań wodomierza
głównego 
(pobierający wodę 
i odprowadzający ścieki)

cena wody
[zł/m3]

2,69

2,73

2,73

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

2

Grupa II
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe
rozliczni wwdług
wskazań wodomierza 
głównego
(pobierający wodę)

cena wody
[zł/m3]

2,69

2,73

2,73

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,02

3,02

3,02

3

Grupa III
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego
(pobierający wodę 
i odprowadzający ścieki)

cena wody
[zł/m3]

3,07

3,07

3,07

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

4

Grupa IV
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego 
(pobierający wodę)

cena wody
[zł/m3]

3,07

3,07

3,07

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,02

3,02

3,02

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.


Tabela II. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
[netto]

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 22.05.2021 r.
do dn. 21.05.2022 r

W okresie
od 13 do 24 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 22.05.2022 r.
do dn. 21.05.2023 r

W okresie
od 25 do 36 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 22.05.2023 r.
do dn. 21.05.2024 r

1

Grupa I
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierający wodę
i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

5,13

5,13

5,13

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

2

Grupa II
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
 rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

5,13

5,13

5,13

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,02

3,02

3,02

3

Grupa III
Socjalne
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierającywodę
i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

6,39

6,39

6,39

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

4

Grupa IV
Socjalne
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

6,39

6,39

6,39

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,02

3,02

3,02

5

Grupa V
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierający wodę
i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

7,22

7,22

7,22

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

6

Grupa VI
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

7,22

7,22

7,22

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,02

3,02

3,02

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.

                                                            

 

                                                            CENNIK
                           OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

                                                   obowiązujących od dnia 1.01.2019 r.

Lp. Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT
I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) 77,90 zł 8%
2. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) 86,70 zł 8%
3. Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)
52,00 zł 8%
4. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 (1 szt.) 19,80 zł 8%
5. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L -  Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) 14,00 zł 8 %
6. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.) 39,60 zł 8%
7. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych     (1 szt.) 28,00 zł 8%
8. Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek 120L) 9,50 zł 8%
II. DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW
1. Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) 25,00 zł 23%
2. Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni) 75,00 zł 23%
III. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7
(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)
1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 480,00 zł 8%


 

                       WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW
                           Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2020 r. 

Lp.

Miejsce wykonywania usługi

Cena jednostkowa [netto]

VAT

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Z TERENU MIASTA KRASNYSTAW

1.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

54,00 zł

18,00 zł

8%

8%

2.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie osadów z przydomowych oczyszczalni - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

90,00 zł

30,00 zł

8%

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 Z TERENU GMINY KRASNYSTAW
1.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych (1 strefa cenowa) - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

81,00 zł

27,00 zł

8% 

8%

2.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych (2 strefa cenowa) - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

87,00 zł

29,00 zł

8% 

8%

3.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie osadów z przydomowych oczyszczalni
(1 strefa cenowa)
- ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

135,00 zł

45,00 zł

8%

8%

4.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie osadów z przydomowych oczyszczalni
(2 strefa cenowa)
- ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

150,00 zł

50,00 zł

8%

8%

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

1. - wynajem ciągnika z przyczepą (zł/godz.) 75,00 zł 23%
3. - wynajem koparko - ładowarki (zł/godz.) 120,00 zł 23%
4. - wynajem równiarki drogowej (zl/godz.) 165,00 zł 23%
5. - wynajem zamiatarki (zł/godz.) 290,00 zł 8%
6. - wynajem kosy spalinowej (zł/godz) 55,00 zł 8%
7. - wynajem kosiarki rotacyjnej (zł/godz) 99,00 zł 8%
8. - wynajem kosiarki bijakowej (zł/godz) 110,00 zł 8%
9. - wynajem walca drogowego (zł/godz) 100,00 zł 23%
10. - oczyszczanie 1m2 powierzchni (zł/miesiąc) 1,10 zł 8%
11. - dojazd poza granicami miasta (zł/km) - dotyczy wszystkich usług 4,00 zł 23%
12. - wynajem samochodu WUKO SCK 4z (zł/h) 343,00 zł 23%
13. - dojazd, powrót i pobór wody (zł/km) - dotyczy samochodu WUKO SCK 4z 3,30 zł 23%

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2020 r.

CENNIK USŁUG LABORATORIUM
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW:

WODA - BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Lp. Rodzaj oznaczenia 

Jednostka miary 

Metody badawcze  Cena netto [zł]  
 1.  Mętność NTU

PN-EN ISO 7027:2001  pkt.6

10,00
 2. Barwa mg/l Pt PBW-01 obowiązuje od dnia: 27.10.2010    8,00
 3. Odczyn pH  PBW-10 obowiązuje od dnia: 23.02.2010 10,00
  4.  Chlorki mg/l   PBW-03 obowiązuje od dnia: 05.10.2009  15,00 
  5.   Żelazo ogólne  μg / l   PBW-04 obowiązuje od dnia: 09.10.2009   35,00
 6.  Twardość ogólna mmol/l  PBW-05 obowiązuje od dnia: 26.10.2009  15,00
 7. Jon amonowy mg / l NH4  PBW-06 obowiązuje od dnia: 23.10.2009 20,00 
8. Azotany mg/l NO3 PBW-08 obowiązuje od dnia: 03.11.2009 20,00
9. Azotyny mg/l NO2 PBW-07 obowiązuje od dnia: 30.10.2009 20,00
10. Mangan μg / l PBW-09 obowiązuje od dnia: 13.10.2009 35,00
 11. Przewodność elektryczna właściwa (w  25oC )
 μS / cm PN-EN 27888:1999  10,00 

     WODA - BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

12.  Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w 1ml wody  jtk / 1 ml

PN-EN ISO 6222:2004
 
Metoda posiewu bezpośr. 

 18,00
13.  Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 72 godz. w temp. 22oC ±2oC w 1ml wody jtk / 1 ml   

PN-EN ISO 6222:2004
Metoda posiewu bezpośr. 

18,00 
14.  Bakterie grupy coli po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w [jtk/100ml] jtk / 100ml  PBM-01
obowiązuje od dnia 27.07.2010
  25,00
15.  Bakterie Escherichia coli   po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w [jtk/100ml]  jtk / 100ml
16. Enterokoki   po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w [jtk/100ml] jtk / 100ml 

 PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowej

 25,00
17.  Pobór próbki przez próbkobiorcę Laboratorium  1 pobór    15,00
18.  Opracowanie Raportu badań   1 raport    12,00
19.   Koszt dojazdu do klienta km     3,80
20. Przygotowanie pojemników do badań 1 pobór   10,00

 Badania fizykochemiczne wody i badania mikrobiologiczne wody są objęte systemem zarządzania.

 

ŚCIEKI - BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Lp. Rodzaj oznaczenia 

Jednostka miary 

Metody badawcze  Cena netto [zł]  
21. Azot ogólny mg/l  N  Metoda NANOCOLOR
0-88, 0-83
Metoda spektrofotometryczna
50,00
22. Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
(ChZT)
mg/l O2  Metoda NANOCOLOR
0-29, 0-27, 0-26, 0-28
Metoda spektrofotometryczna
 50,00
23.   Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
(BZT5)
 mg/l O2  PN-EN 1899 - 2:2002
Metoda do próbek
nie rozcieńczonych
 15,00
24.  Odczyn  pH PN-90/C-04540/01:1990
Metoda elektrometryczna
 10,00
25.  Fosfor ogólny mg/l P Metoda NANOCOLOR
0-80
Metoda spektrofotometryczna 
 30,00
26.  Zawiesina ogólna mg/l PN-EN 872:2007/Apl:2007
Metoda filtracji membranowej 
40,00
27.  Azot azotanowy  mg/l N-NO3  Metoda NANOCOLOR
0-64
Metoda spektrofotometryczna
20,00 
28.   Azot amonowy  mg/l N-NH4  Metoda NANOCOLOR
0-03, 0-04, 0-05, 0-06
Metoda spektrofotometryczna
 30,00
29.   Azot azotynowy mg/l N-NO2  Metoda NANOCOLOR
0-69
Metoda spektrofotometryczna
 20,00
30.  Tlen rozpuszczony mg/l O2  PN-EN 25814 : 1999
Metoda elektrochemiczna
10,00
31.  Opadalność osadu czynnego mg/l

PN-75/C-04616-03:1975 Metoda objętościowa

10,00 
32.   Indeks osadu czynnego  %

PN-75/C-04616-03:1975 Metoda objętościowa

 20,00
33.  Stężenie osadu czynnego mg/l

PN-75/C-04616-03:1975
Metoda wagowa 

40,00 
34. Pomiar temperatury 

oC

 PN-77/C-04584:1977 Metoda termometryczna

3,00 
35.  Zawartość wody w osadzie %  

PN-EN 12880 : 2004
Metoda wagowa (%)  

  45,00
36.   Sucha masa
37.  Zawiesina w leju Imhoffa ml

PN-C-04559-03-1972

10,00 
38.  Pobór próbki przez próbkobiorcę Laboratorium 1 pobór   15,00
39.  Opracowanie Raportu badań   1 raport    12,00
40.   Koszt dojazdu do klienta km     3,80
41.  Przygotowanie pojemników do badań 1 pobór   10,00

Badania fizykochemiczne ścieków nie są objęte systemem zarządzania.

Druk zlecenia na analizy wody i ścieków:  [pobierz]

 

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE I CHOWANIE ZMARŁYCH NA  CMENTARZU KOMUNALNYM: 

 1. POKŁADNE -

OPŁATA ZA MIEJSCE NA CMENTARZU ZA PIERWSZE 20 LAT OD DATY POCHÓWKU (brutto)
  

1.1  Grób jednomiejscowy ziemny  324 zł 
1.2  Grób jednomiejscowy ziemny dziecięcy do 6 lat  162 zł  
1.3  Grobowiec murowany pojedynczy i podwójny  432 zł 

 

2. OPŁATA ZA WYKONANIE GROBOWCA (brutto)
   

 2.1 Grób ziemny   615 zł  
 2.2 Grób ziemny dziecięcy do 6 lat 369 zł
 2.3 Grobowiec murowany pojedynczy (nr. 176)   1230 zł  
 2.4 Grobowiec monolityczny pojedynczy (nr. 232, 234) 1900 zł
 2.5 Grobowiec monolityczny pojedynczy (nr. 242, 243) 1968 zł
 2.6 Grobowiec monolityczny podwójny  2500 zł

 

3. OPŁATY ZWIĄZANE Z POCHOWANIEM ZMARŁEGO (brutto)

 

 3.1 Otwarcie i przygotowanie grobowca 378 zł
 3.2 Otwarcie i przygotowanie grobowca w dni wolne i święta  756 zł
     

..