Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

 

 • Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów 2019 r. - pojemniki KP-7, SM 240, 1.1 m3 [pobierz]
 • Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów 2019 r. - pojemnik SM 110 [pobierz]
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw [pobierz]
 • Decyzja nr LU.RZT.70.26.2022.KW wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny - zatwierdzone
  taryfy ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 3 lat
  tj. od 1 do 36 miesiąca (2022 - 2025) [pobierz] taryfy weszły w życie dnia 8 grudnia 2022 r.
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
  w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
 • na lata 2022 - 2025 [pobierz]
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw [pobierz]

       Druki do pobrania - budowa przyłączy wod - kan

 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan
  (aktualna nowa wersja wniosku)  [pobierz]
 • Oświadczenie właścicela obcego gruntu na budowę przyłączy wod-kan [pobierz]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pobierz]
 • Wniosek o wydanie informacji o możliwości świadczenia usług dostawy wody
  i odprowadzania ścieków [pobierz]
 • Zlecenie wykonania przyłączy wod-kan [pobierz]
 • Zgłoszenie rozpoczęcia robót wod-kan [pobierz]
 • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków [pobierz]
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomeirza głównego [pobierz]

    Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
   przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
   w Krasnymstawie

 • Regulamin odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez 
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie [pobierz}
 • Załączniki Nr 1 - 4 do Regulaminu odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych
  i kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  w Krasnymstawie [pobierz]

    Druki do pobrania - warunki montażu wodomierza dodatkowego

 • Wniosek o rozliczenie wody zużywanej bezpowrtonie do podlewania terenów zielonych
  (wodomierz dodatkowy)[pobierz]
 • Warunki montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika) [pobierz]
 • Wniosek o wykoanie sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego [pobierz]

     Porady, instrukcje, regulaminy

 • Wentylacja kanalizacji sanitarnej [pobierz]
 • Instrukcja stosowania osadów pościekowych [pobierz]
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  [szczegóły]

    Prace wykonywane w pasie drogowym (drogi miejskie)

 • Wniosek o zajęcia pasa drogowego [pobierz]

Cenniki i taryfy

TARYFY OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków
na lata 2022 - 2025

Taryfy obowiązują od dnia 8 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
Decyzja nr. LU.RZT.70.26.2022.KW
- Państwowe Gospdarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Tabel I: Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
[netto]

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2022 r.
do dn. 7.12.2023 r

W okresie
od 13 do 24
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2023 r.
do dn. 7.12.2024 r.

W okresie
od 25 do 36
miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2024 r.
do dn. 7.12.2025 r.

1

Grupa I
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczni według
wskazań wodomierza
głównego 
(pobierający wodę 
i odprowadzający ścieki)

cena wody
[zł/m3]

3,13

3,14

3,15

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

2

Grupa II
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe
rozliczni wwdług
wskazań wodomierza 
głównego
(pobierający wodę)

cena wody
[zł/m3]

3,13

3,14

3,15

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

3

Grupa III
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego
(pobierający wodę 
i odprowadzający ścieki)

cena wody
[zł/m3]

3,44

3,47

3,47

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

4

Grupa IV
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
pobierający wodę na
cele socjalno–bytowe 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego 
(pobierający wodę)

cena wody
[zł/m3]

3,44

3,47

3,47

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.


Tabela II. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
[netto]

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2022 r.
do dn. 7.12.2023 r

W okresie
od 13 do 24 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2023 r.
do dn. 7.12.2024 r

W okresie
od 25 do 36 miesięcy
obowiązywania taryfy
tj. od dnia 8.12.2024 r.
do dn. 7.12.2025 r

1

Grupa I
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki 
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierający wodę
i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

5,87

5,92

5,97

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

2

Grupa II
Gospodarstwa domowe
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
 rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

5,87

5,92

5,97

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

3

Grupa III
Socjalne
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierającywodę
i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

7,26

7,33

7,37

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

4

Grupa IV
Socjalne
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

7,26

7,33

7,37

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

5

Grupa V
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(pobierający wodę
i odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

8,18

8,25

8,32

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,65

3,65

3,65

6

Grupa VI
Pozostali odbiorcy
odbiorcy usług
odprowadzający ścieki
rozliczani według
wskazań wodomierza
głównego lub urządzenia
pomiarowego
(odprowadzający ścieki)

cena usługi
odprowadzania ścieków
[zł/m3]

8,18

8,25

8,32

stawka opłaty
abonamentowej
[zł/m-c]

3,30

3,30

3,30

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.

                                                            

 

                                                            CENNIK
                           OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

                                                   obowiązujących od dnia 1.03.2024 r.

Lp. Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT  
I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) 105,00 zł 8%
2. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) 135,00 zł 8%
3. Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)
70,00 zł 8%
4. Wywóz 1 modpadów biodegradowalnych w pojemnikach 1,1 m (zł/m3) 70,00 zł 8%
5. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L (1 szt.) 31,00 zł 8%
6. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L -  Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) 19,50 zł 8 %
7. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.) 55,50 zł 8%
8. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych     (1 szt.) 39,00 zł 8%
9. Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek 120L) 12,00 zł 8%
10. Wywóz gruzu budowlanego i odpadów remontowych workowanych do 50 kg, opłata dodatkowa po przekroczeniu limitu 3 m3  565,00 zł 8%
II. DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW
1. Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) 25,00 zł 23%
2. Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni) 75,00 zł 23%
III. WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (gabaryt tekstylia)
1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 962,00 zł 8%
IV. WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (gruz, bio, odpady zmieszane)
1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 640,00 zł 8%
V. WYNAJEM GRUZOWNIKA KP-7 (po przekroczeniu limitu pszok)
1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 620,00 zł 8%


 

                       WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW
                           Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Cennik obowiązuje od dnia 1.10.2022 r. 

Lp.

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI

Cena jednostkowa [netto]

VAT

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Z TERENU MIASTA KRASNYSTAW

1.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych 

- pojemność szamba do 3m3 - ryczałt            

- pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

82,50 zł

27,50 zł

 

8%

8%

2.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

- pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt       

- pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

135,00 zł

45,00 zł

 

8%

8%

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 Z TERENU GMINY KRASNYSTAW
1.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych

(1 strefa cenowa) 

- pojemność szamba do 3m3 - ryczałt

- pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

120,00 zł

40,00 zł

 

 

8% 

8%

2.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych

(2 strefa cenowa) 

- pojemność szamba do 3m3 - ryczałt

- pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

132,00 zł

44,00 zł

 

 

8% 

8%

3.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków    

(1 strefa cenowa)

- pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt

- pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

199,50 zł

66,50 zł

 

 

8%

8%

4.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

(2 strefa cenowa)

- pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt

- pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

223,50 zł

74,50 zł

 

 

8%

8%

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

1. - wynajem ciągnika z przyczepą (zł/godz.) 110,00 zł 23%
3. - wynajem koparko - ładowarki (zł/godz.) 170,00 zł 23%
4. - wynajem równiarki drogowej (zl/godz.) 200,00 zł 23%
5. - wynajem zamiatarki (zł/godz.) 330,00 zł 8%
6. - wynajem kosy spalinowej (zł/godz) 80,00 zł 8%
7. - wynajem kosiarki bijakowej (zł/godz) 150,00 zł 8%
8. - wynajem walca drogowego (zł/godz) 120,00 zł 23%
9. - oczyszczanie 1m2 powierzchni (zł/miesiąc) 1,50 zł 8%
10. - dojazd poza granicami miasta (zł/km) - dotyczy wszystkich usług 5,00 zł 23%
11. - wynajem samochodu WUKO SCK 4z (zł/h) 343,00 zł 23%
12. - dojazd i powrót do miejsca wykonywania robót (zł/km) - WUKO SCK 4z 5,00 zł 23%
13. Wynajem ciągnika z rębakiem i operatorem 124,00 zł 23%
14. Wynajem ciągnika z pługiem do odśnieżania 150,00 zł 23%

Cennik obowiązuje od dnia 1.03.2024 r.

 

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE I CHOWANIE ZMARŁYCH NA  CMENTARZU KOMUNALNYM: 

 1. POKŁADNE -

OPŁATA ZA MIEJSCE NA CMENTARZU ZA PIERWSZE 20 LAT OD DATY POCHÓWKU (brutto)
  

1.1  Grób jednomiejscowy ziemny  324 zł 
1.2  Grób jednomiejscowy ziemny dziecięcy do 6 lat  162 zł  
1.3  Grobowiec murowany pojedynczy i podwójny  432 zł 

 

2. OPŁATA ZA WYKONANIE GROBOWCA (brutto)
   

 2.1 Grób ziemny   615 zł  
 2.2 Grób ziemny dziecięcy do 6 lat 369 zł
 2.3 Grobowiec monolityczny pojedynczy   2029,50 zł  
 2.4 Grobowiec monolityczny podwójny 2908,95 zł

 

3. OPŁATY ZWIĄZANE Z POCHOWANIEM ZMARŁEGO (brutto)

 

 3.1 Otwarcie i przygotowanie grobowca 378 zł
 3.2 Otwarcie i przygotowanie grobowca w dni wolne i święta  756 zł
     

..