Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

bip

 

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw [pobierz]
 • Decyzja nr LU.RET.070.1.16.2018.PW wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny - zatwierdzone
  taryfy ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie scieków na okres 3 lat
  tj. od 1 do 36 miesiąca (2018-2021) [pobierz]
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
  w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
  na lata 2018 - 2021 [pobierz]
  Druki do pobrania - budowa przyłączy wod - kan
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan [pobierz]
 • Oświadczenie o posoadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pobierz]
 • Wniosek o udzielenie inforamcji o posiadanej infrastrukturze wod-kan [pobierz]
 • Zgłoszenie rozpoczęcia robót wod-kan [pobierz]
   Druki do pobrania - warunki montażu wodomierza dodatkowego
 • Wniosek o rozliczenie wody zużywanej bezpowrtonie do podlewania terenów zielonych
  (wodomierz dodatkowy) [pobierz]
 • Warunki montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika) [pobierz]
 • Zlecenie na wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza głównego [pobierz]

            Wentylacja kanalizacji sanitarnej [pobierz]

 • Instrukcja stosowania osadów pościekowych [pobierz]
 • Wniosek o zajęcia pasa drogowego [pobierz]
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego  [szczegóły]

Cenniki i taryfy

TARYFY OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podstawa prawna:
Decyzja nr. LU.RET.070.1.16.2018.PW - Państwowe Gospdarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Taryfy wchodzą w życie od dnia 29.05.2018 r.

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawki netto opłaty abonamentowej

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców
usług

Rodzaj cen
i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 1
do 12 miesiąca
obowiązywania
taryfy tj.
 od 29.05.2018
do 28.05.2019

W okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
taryfy tj:
od 29.05.2019
do 28.05.2020

W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
taryfy tj:
od 29.05.2020
do 28.05.2021

1. Gospodarstwo domowe

cena wody (zł/m3)

2,42 zł netto 2,44 netto 2,56 netto

stawka opłaty
abonamentowej
za odczyt i rozliczenie
należności
za pobraną wodę
(w zł/mmiesiąc)

2,87 netto 2,87 netto 2,87 netto
stawka opłaty
abonamentowej
za odczyt i rozliczenie
należności 
za pobraną wodę i
odprowadzone ścieki
(w zł/mmiesiąc)
3,17 netto 3,17 netto 3,17 netto
2. Pozostali odbiorcy

cena wody (zł/m3)

2,97 netto 2,97 netto 2,97 netto

stawka opłaty
abonamentowej
za odczyt i rozliczenie
należności 
za pobraną wodę
(w zł/mmiesiąc)

2,87 netto 2,87 netto 2,87 netto

stawka opłaty
abonamentowej
za odczyt i rozliczenie
należności 
za pobraną wodę i
odprowadzone ścieki
(w zł/mmiesiąc)

3,17 netto 3,17 netto 3,17 netto

 

Wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz stawki netto opłaty abonamentowej

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen 
i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

W okresie od 1 
do 12 miesiąca 
obowiązywania
taryfy tj:
od 29.05.2018
do 28.05.2019 

W okresie od 13
do 24 miesiąca
obowiązywania
taryfy tj:
od 29.05.2019
do 28.05.2020
W okresie od 25
do 36 miesiąca
obowiązywania
taryfy tj:
od 29.05.2020
do 28.05.2021
1. Gospodarstwa domowe
ścieki bytowe
cena ścieków
(zł/m3)

4,25 netto

4,54 netto 4,80 netto
stawka opłaty
abonamentowej
za odczyt i rozliczenie
należności
za odprowadzone ścieki
(w zł/miesiąc)
2,87 netto 2,87 netto 2,87 netto
stawka opłaty
abonamentowej za odczyt
i rozliczenie należności
za pobraną wodę
i odprowadzone ścieki
(w zł/miesiąc)
3,17 netto 3,17 netto 3,17 netto
2. Ścieki socjalne cena ścieków
(zł/m3)
5,98 netto 5,98 netto 5,98 netto
stawka opłaty
abonamentowej 
za odczyt i rozliczenie
należności 
za odprowadzone ścieki
(w zł/miesiąc)
2,87 netto 2,87 netto 2,87 netto
stawka opłaty
abonamentowej za odczyt
i rozliczenie należności
za pobraną wodę
i odprowadzone ścieki
(w zł/miesiąc)
3,17 netto 3,17 netto 3,17 netto
3. Pozostali
ścieki przemysłowe
cena ścieków
(zł/m3)
6,75 netto 6,75 netto 6,75 netto
stawka opłaty
abonamentowej 
za odczyt i rozliczenie
należności 
za odprowadzone ścieki
(w zł/miesiąc)
2,87 netto 2,87 netto 2,87 netto
stawka opłaty
abonamentowej za odczyt
i rozliczenie należności
za pobraną wodę
i odprowadzone ścieki
(w zł/miesiąc)
3,17 netto 3,17 netto 3,17 netto

 

 

                                                            

 

                                                            CENNIK
                           OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

                                                   obowiązujących od dnia 1.01.2019 r.

Lp. Rodzaj odpadu

Cena jednostkowa [netto]

VAT
I.

WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) 77,90 zł 8%
2. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) 86,70 zł 8%
3. Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)
52,00 zł 8%
4. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 (1 szt.) 19,80 zł 8%
5. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.) 39,60 zł 8%
6. Wywóz odpadów zmieszanych luzem (zł/m3) 65,00 zł 8%
7. Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach  (zł/worek) 9,50 zł 8%
II. DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW
1. Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) 25,00 zł 23%
2. Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni) 75,00 zł 23%
III. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7
(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)
1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 480,00 zł 8%
IV.

WYWÓZ ODPADÓW ZIELONYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
(trawa, liście, gałęzie)
obowiązuje od 11.03.2019

1.  Cena za 1 pojemnik lub worek 120L 6,50 zł 8%


 

                       WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW
                           Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Lp.

Miejsce wykonywania usługi

Cena jednostkowa [netto]

VAT

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Z TERENU MIASTA KRASNYSTAW

1.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

48,00 zł

16,00 zł

8%

8%

2.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie osadów z przydomowych oczyszczalni - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

75,00 zł

25,00 zł

8%

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 Z TERENU GMINY KRASNYSTAW
1.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych (1 strefa cenowa) - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

75,00 zł

25,00 zł

8% 

8%

2.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych (2 strefa cenowa) - ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

84,00 zł

28,00 zł

8% 

8%

3.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie osadów z przydomowych oczyszczalni
(1 strefa cenowa)
- ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

117,00 zł

39,00 zł

8%

8%

4.

Wypompowanie, wywóz i unieszkodliwianie osadów z przydomowych oczyszczalni
(2 strefa cenowa)
- ryczałt do 3m3 (zł/m3)

Powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

132,00 zł

44,00 zł

8%

8%

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

1. - wynajem ciągnika z przyczepą (zł/godz.) 63,00 zł 23%
3. - wynajem koparko - ładowarki "HSW 9.50" (zł/godz.) 99,00 zł 23%
4. - wynajem równiarki drogowej (zl/godz.) 149,00 zł 23%
5. - wynajem zamiatarki (zł/godz.) 264,00 zł 8%
6. - wynajem kosy spalinowej (zł/godz) 49,00 zł 8%
7. - wynajem kosiarki rotacyjnej (zł/godz) 79,00 zł 8%
8. - wynajem kosiarki bijakowej (zł/godz) 91,00 zł 8%
9. - wynajem walca drogowego (zł/godz) 90,00 23%
10. - oczyszczanie 1m2 powierzchni (zł/miesiąc) 1,10 zł 8%
11. - dojazd poza granicami miasta (zł/km) - dotyczy wszystkich usług 2,40 zł 23%
12. - wynajem samochodu WUKO SCK 4z (zł/h) 269,00 zł 23%
13. - dojazd, powrót i pobór wody (zł/km) - dotyczy samochodu WUKO SCK 4z 2,30 zł 23%

Cennik obowiązuje od dnia 1.06.2018 r.

CENNIK USŁUG LABORATORIUM
BADANIA WODY I ŚCIEKÓW:

WODA - BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Lp. Rodzaj oznaczenia 

Jednostka miary 

Metody badawcze  Cena netto [zł]  
 1.  Mętność NTU

PN-EN ISO 7027:2001  pkt.6

10,00
 2. Barwa mg/l Pt PBW-01 obowiązuje od dnia: 27.10.2010    8,00
 3. Odczyn pH  PBW-10 obowiązuje od dnia: 23.02.2010 10,00
  4.  Chlorki mg/l   PBW-03 obowiązuje od dnia: 05.10.2009  15,00 
  5.   Żelazo ogólne  μg / l   PBW-04 obowiązuje od dnia: 09.10.2009   35,00
 6.  Twardość ogólna mmol/l  PBW-05 obowiązuje od dnia: 26.10.2009  15,00
 7. Jon amonowy mg / l NH4  PBW-06 obowiązuje od dnia: 23.10.2009 20,00 
8. Azotany mg/l NO3 PBW-08 obowiązuje od dnia: 03.11.2009 20,00
9. Azotyny mg/l NO2 PBW-07 obowiązuje od dnia: 30.10.2009 20,00
10. Mangan μg / l PBW-09 obowiązuje od dnia: 13.10.2009 35,00
 11. Przewodność elektryczna właściwa (w  25oC )
 μS / cm PN-EN 27888:1999  10,00 

     WODA - BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

12.  Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w 1ml wody  jtk / 1 ml

PN-EN ISO 6222:2004
 
Metoda posiewu bezpośr. 

 18,00
13.  Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym po 72 godz. w temp. 22oC ±2oC w 1ml wody jtk / 1 ml   

PN-EN ISO 6222:2004
Metoda posiewu bezpośr. 

18,00 
14.  Bakterie grupy coli po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w [jtk/100ml] jtk / 100ml  PBM-01
obowiązuje od dnia 27.07.2010
  25,00
15.  Bakterie Escherichia coli   po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w [jtk/100ml]  jtk / 100ml
16. Enterokoki   po 48 godz. w temp. 36oC ±2oC w [jtk/100ml] jtk / 100ml 

 PN-EN ISO 7899-2:2004
Metoda filtracji membranowej

 25,00
17.  Pobór próbki przez próbkobiorcę Laboratorium  1 pobór    15,00
18.  Opracowanie Raportu badań   1 raport    12,00
19.   Koszt dojazdu do klienta km     3,80
20. Przygotowanie pojemników do badań 1 pobór   10,00

 Badania fizykochemiczne wody i badania mikrobiologiczne wody są objęte systemem zarządzania.

 

ŚCIEKI - BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Lp. Rodzaj oznaczenia 

Jednostka miary 

Metody badawcze  Cena netto [zł]  
21. Azot ogólny mg/l  N  Metoda NANOCOLOR
0-88, 0-83
Metoda spektrofotometryczna
50,00
22. Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
(ChZT)
mg/l O2  Metoda NANOCOLOR
0-29, 0-27, 0-26, 0-28
Metoda spektrofotometryczna
 50,00
23.   Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
(BZT5)
 mg/l O2  PN-EN 1899 - 2:2002
Metoda do próbek
nie rozcieńczonych
 15,00
24.  Odczyn  pH PN-90/C-04540/01:1990
Metoda elektrometryczna
 10,00
25.  Fosfor ogólny mg/l P Metoda NANOCOLOR
0-80
Metoda spektrofotometryczna 
 30,00
26.  Zawiesina ogólna mg/l PN-EN 872:2007/Apl:2007
Metoda filtracji membranowej 
40,00
27.  Azot azotanowy  mg/l N-NO3  Metoda NANOCOLOR
0-64
Metoda spektrofotometryczna
20,00 
28.   Azot amonowy  mg/l N-NH4  Metoda NANOCOLOR
0-03, 0-04, 0-05, 0-06
Metoda spektrofotometryczna
 30,00
29.   Azot azotynowy mg/l N-NO2  Metoda NANOCOLOR
0-69
Metoda spektrofotometryczna
 20,00
30.  Tlen rozpuszczony mg/l O2  PN-EN 25814 : 1999
Metoda elektrochemiczna
10,00
31.  Opadalność osadu czynnego mg/l

PN-75/C-04616-03:1975 Metoda objętościowa

10,00 
32.   Indeks osadu czynnego  %

PN-75/C-04616-03:1975 Metoda objętościowa

 20,00
33.  Stężenie osadu czynnego mg/l

PN-75/C-04616-03:1975
Metoda wagowa 

40,00 
34. Pomiar temperatury 

oC

 PN-77/C-04584:1977 Metoda termometryczna

3,00 
35.  Zawartość wody w osadzie %  

PN-EN 12880 : 2004
Metoda wagowa (%)  

  45,00
36.   Sucha masa
37.  Zawiesina w leju Imhoffa ml

PN-C-04559-03-1972

10,00 
38.  Pobór próbki przez próbkobiorcę Laboratorium 1 pobór   15,00
39.  Opracowanie Raportu badań   1 raport    12,00
40.   Koszt dojazdu do klienta km     3,80
41.  Przygotowanie pojemników do badań 1 pobór   10,00

Badania fizykochemiczne ścieków nie są objęte systemem zarządzania.

Druk zlecenia na analizy wody i ścieków:  [pobierz]

..