Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że zakończył się kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej wykonany w ramach Kontraktu „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki”.

Prace realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie, prowadzone były od października 2017r., w rejonie ulic: Kościuszki do granicy aglomeracji, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej oraz Polewanej.

W ramach zakończonej właśnie inwestycji, której całkowity koszt to 5.499.330,00 PLN brutto, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym, o łącznej długości ok. 11 052,5mb wraz z 6 przepompowniami strefowymi oraz 7 przepompowniami przydomowymi. Liczba Mieszkańców, którzy zyskali możliwość podłączenia się do sieci dzięki ww. inwestycji to 1188.

Wykonane zadanie stanowi ciąg dalszy realizacji – największego projektu inwestycyjnego,
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu - Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, który dzięki środkom z Funduszy Unii Europejskiej oraz wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw, Spółka konsekwentnie realizuje od października 2016r.

Zakres Projektu obejmuje m.in. rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 36,5km wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta dotychczas nieskanalizowanych.

Z uwzględnieniem aktualnie zakończonej inwestycji do użytku oddanych zostało już ok. 22,7 km sieci wraz z 9 przepompowniami strefowymi oraz 27 przepompowniami przydomowymi. Dlatego też zachęcamy wszystkich Mieszkańców miasta Krasnystaw, Których posesje objęte były przedmiotowymi inwestycjami, aby nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych
z podłączeniem dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa – ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw oraz na stronie internetowej pod adresem http://jrp.pgkkrasnystaw.pl/jak-przylaczyc-sie-do-sieci/

Dodatkowo przypominamy, że w ramach Projektu, w miesiącu sierpniu br. PGK Sp. z o.o. uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK, które umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem Finansowo-Księgowym Przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie PGK Sp. z o.o. oraz pod adresem www.pgkkrasnystaw.pl

Kosc 16 Small

Kosc 15 Small

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie.

Całkowity koszt  projektu brutto: 39.061.992 zł   Kwota dofinansowania: 20.135.517 zł   Wysokość wkładu własnego: 18.926.475 zł   w tym Miasto Krasnystaw 9.148.686 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach miasta Krasnystaw dotychczas nieskanalizowanych o łącznej długości sieci 36,5 km, 14 szt. przepompowni sieciowych  oraz 47 szt. przepompowni  przydomowych. Ponadto w inwestycji uwzględniona  została modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie obejmująca rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów.

Główne cele przedsięwzięcia to; -ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby -wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej -wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych -rozwój turystyki i agroturystyki na objętym inwestycją obszarze .

15 czerwca 2018 roku zaplanowano zakończenie budowy i uroczyste otwarcie inwestycji p.n. ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie ; Zadanie III: ul. Stokowa      ( ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)’’. 

Zadanie III obejmuje swym obszarem ul. Stokową przyległe do niej ulice  położone w południowo-wschodniej części  Krasnegostawu. Inwestycja  dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  do granic aglomeracji,  o łącznej długości L =11 km z czego sieć grawitacyjna stanowi L=10,2 km,  a sieć tłoczna L=0,8 km. Kanalizacja tłoczna wyposażona została w przepompownie sieciowe w  ilości 3 szt. oraz przydomowe w ilości 20 szt. wraz  z przyłączami energetycznymi. Wartość zadania wynosiła : 4 970 000 zł brutto. Roboty realizowane były przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Rzeszowa.

"Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie do kanalizacji miejskiej ok. 1330 mieszkańców tej części miasta.  Zaplanowane zadanie  inwestycje realizowane było  zgodnie z zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   harmonogramem. Zastosowane rozwiązania techniczne takie jak . stosowanie przewiertów sterowanych oraz budowa  przepompowni strefowych  i przydomowych ,wpływają pozytywnie na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia jak również na innowacyjność  zrealizowanej inwestycji" - powiedział Andrzej Kmicic Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

DSCN0480 Small

DSCN0483 Small

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje, że w dniu 28.02.2018r.,
w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, została podpisana Umowa na roboty budowlane realizowane
w ramach kolejnego zadania inwestycyjnego wchodzącego w skład Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Kontrakt pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa
do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa;
ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)” zawarty został, przy
udziale Burmistrz Krasnegostawu – Pani Hanny Mazurkiewicz, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kmicica – Prezesa Zarządu, a Wykonawcą - Konsorcjum Firm:
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o.,– Lider Konsorcjum; Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE”
Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum; HYDROTERM Sp. z o.o., – Partner Konsorcjum, reprezentowanym przez Pana
Roberta Krakowskiego – Prezesa Zarządu.

W ramach realizacji Kontraktu, o wartości 7 672 266,63 PLN brutto, zostanie wybudowana sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości ok. 14 km oraz 5 przepompowni sieciowych i 20 przepompowni przydomowych.
Realizacja Inwestycji umożliwi przyłączenie do sieci ok. 1500 Mieszkańców Miasta  Krasnystaw.

Planowany termin realizacji robót 04.2018r. – 06.2019r.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków Urzędu Miasta Krasnystaw i Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

DSC06919-Small.JPG - 90,97 kB

DSC06930-Small.JPG - 76,10 kB

 

 

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt
pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki
wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie. Kontrakt  o wartości blisko 40 mln zł
jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z  Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. W ramach realizacji projektu zostanie wbudowana sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 36,50 km wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
przepompowniami sieciowymi przepompowniami przydomowymi oraz zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.
Projekt składa się z następujących zadań:

 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki
  (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)”
 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa
  (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa;
  ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września;
  ul. Wójta Stanisława)”
 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa
  (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby,
  ul. Łukasińskiego)”
 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle
  pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi”
 • „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków”
 • „Rozbudowy systemu GIS”

Zaawansowanie na dzień 31.01.2018r.

W dniu 11.05.2017r. została zawarta umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak na roboty
budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi”.

W dniu 30.10.2017r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia dla Robót i uzyskano prawomocne dokumenty
pozwalające na użytkowanie zrealizowanych Robót. W ramach inwestycji wykonano 652 m sieci
kanalizacji sanitarnej o wartości robót 210 000,00 zł netto.

W dniu 08.06.2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o.
na roboty budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego,
ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” na kwotę 4 041 000,00 zł netto.

Obecnie Wykonawca wykonał 6 300 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 1 150 m sieci kanalizacji
tłocznej.  Zaawansowanie finansowe robót wynosi 2 500 000,00 zł co stanowi 62% wartości Kontraktu.

Planowane zakończenie robót –czerwiec 2018 r.

W dniu 27.09.2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o.
na roboty budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa,
ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)” na kwotę 4 471 000,00 zł netto.

Obecnie Wykonawca wykonał 1 500 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 400 m sieci kanalizacji tłocznej.
Zaawansowanie finansowe robót wynosi 590 000,00 zł co stanowi 13% wartości Kontraktu.

Mimo panujących warunków pogodowych i ujemnych temperatur roboty budowlane prowadzone są zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Planowane zakończenie robót-październik  2018 r.

W dniu 22.11.2017r. przekazane zostało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie na wykonanie
robót budowlanych w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna;
ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa;
ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)”. Łącznie wpłynęło trzy oferty. Po przeprowadzeniu badania
i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę - Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o.- Lider, ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów

Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o. – Partner, ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica

HYDROTERM Sp. z o.o. – Partner Michałówka 67, 37-550 Radymno

z ceną ofertową netto: 6 237 615,15 zł.

Planowane jest podpisanie umowy na koniec lutego 2018r, rozpoczęcie robót w kwietniu br. oraz
ich zakończenie w czerwcu 2019 r.

osoby1

studnia duza

baner redni

W dniu 27 września 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Andrzej Kmicic i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki
do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)" realizowane w ramach Projektu
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"
.
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 5.499.330,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 foto 1

foto 2

baner redni

W dniu 8 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Radosław Rysak i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie III (ulice: Stokowa, Ściegiennego,
Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby, Łukasińskiego) w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 4.970.430,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

foto III 1

foto III 2

baner redni

W dniu 24.05.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Zadanie Nr IV - osiedle pomiędzy ulicami Okrzei, Królowej Jadwigi i Polewanej.

DSCN0048

DSCN0044

baner redni

W dniu 11 maja 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Radosław Rysak i właściciel Zakładu
Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie IV: Planowane
osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi".
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 258.300,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Foto IV 2

O kolejnych naszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować w zakładce
"Aktualności". 
Zapraszamy do ponownych wizyt na naszych stronach.


Foto IV 1

baner redni

W związku z obowiązkiem do upublicznienia na stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,
zamieszczamy poniżej:
1. Link do elektronicznego sytemu zgłaszania za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

   - http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

2. Specjalny adres e-mail:

   - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

baner redni
W dniu 14.09.2016 r. Uchwałą nr 12/10/16 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie została powołana Jednostka Realizująca Projekt i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

Do obowiązków Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:

1. Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach spełniających ramy prawa i zapisów
    Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia"
    "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
2. Reprezentowania Beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, finansowych i prawnych.
3. Koordynowania działań wszystkich konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie:
    - pomocy technicznej,
    - pełnienia nadzorów wykonawczych (inżynier Kontraktu),
    - zarządzania realizacją Projektu (Audytor)
4. Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej w zgodzie z zapisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Finansach,
    Publicznych i Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących.
5. Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu, dokumentacji związanej z uruchomieniem
    płatności i rozliczeń.
6. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

Skład Jednostki Realizującej Projekt:

Andrzej Kmicic - pełnomocnik ds Projektu
Radosław Rysak - kierownik JRP
Maria Laskowska - specjalista finansowy
Ryszard Kozłowski - specjalista techniczny
Jan Grzyb - specjalista organizacyjno-prawny
Izabella Wodyńska - specjalista finansowy
Justyna Pacan - specjalista organizacyjno-prawny
Monika Zając - specjalista techniczny
Wiesław Jamróz - specjalista techniczny

Kontakt do Jednostki Realizującej Projekt: telefon: +48 82 576 23 76; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.