Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

bip

24.05.2019 r. – po blisko 15 miesiącach prowadzenia robót – do użytku zostały oddane kolejne kilometry sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa”.

Oddany ponad 13,6 km odcinek kanalizacji umożliwi przyłączenie do sieci ok. 1,5 tys. Mieszkańców miasta z rejonu ulic Witosa, Ułańskiej, Bławatnej, Wiśniowej, Kwiatowej, Gołębiej, Polnej, Kółkowej, Kickiego, Jabłonkowej, Makowej, Bohaterów Września oraz ul. Wójta Stanisława.

W uroczystym otwarciu inwestycji – przy ulicy Wójta Stanisława udział wzięli Burmistrz Krasnegostawu – Pan Robert Kościuk, Starosta Krasnostawski – Pan Andrzej Leńczuk, Ks. Prałat Henryk Stanisław Kapica, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Janusz Rzepka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Mirosław Księżuk, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Pani Patrycja Zdybel, Radni oraz Mieszkańcy.

Po uroczystym otwarciu Mieszkańcy i Goście zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie na konferencję w trakcie której Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Pan Andrzej Kmicic oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pan Radosław Rysak – przedstawili zakres i korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia, a także najistotniejsze kwestie związane z procedurą przyłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Jak podkreślił Prezes PGK Sp. z o.o., inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Unii Europejskiej i wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw, a także dobrej współpracy zarówno z Wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT Sp. z o.o.” (lidera konsorcjum) oraz partnerów konsorcjum: firmy Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” i firmy „HYDROTERM Sp. z o.o.” – jak i Inżynierem Kontraktu – konsorcjum firm: ZDI Sp. z o.o. z Zamościa (lidera konsorcjum) i Rejonowego Zarządu Inwestycji z Człuchowa (partnera konsorcjum).

Zakończone zadanie jest kontynuacją realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, sukcesywnie realizowanego przez Spółkę od października 2016r. i obejmującego także sieć kanalizacji sanitarnej wykonaną w rejonach ulic:

Kościuszki – do granicy aglomeracji, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Polewanej – Zadanie I;
Stokowej, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąskiej, Czuby, Łukasińskiego – Zadanie III;
oraz powstałego osiedla pomiędzy ulicami: Polewaną, Okrzei i Królowej Jadwigi – Zadanie IV.
Do użytku łącznie zostało oddanych blisko 36,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, 14 przepompowni strefowych i 47 przepompowni przydomowych. Możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej zyskało ok. 4 tys. osób.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców, których posesje były objęte przedmiotowymi inwestycjami do przyłączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, gdyż podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, nie tylko pozbywamy się problemu odprowadzania ścieków, ale także znacznie przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego – korzyści są obustronne zarówno dla nas, jak i dla środowiska, które nas otacza – mówi Andrzej Kmicic Prezes PGK Sp. z o.o.

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – którego podstawowym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw realizowana poprzez wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków – współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu to 39 061 992,89 PLN brutto.

Otwarcie zadanie II 4

Otwarcie zadanie II 3

zadanie II 1

Otwarcie zadanie II 2

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że zakończył się kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej wykonany w ramach Kontraktu „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki”.

Prace realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie, prowadzone były od października 2017r., w rejonie ulic: Kościuszki do granicy aglomeracji, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej oraz Polewanej.

W ramach zakończonej właśnie inwestycji, której całkowity koszt to 5.499.330,00 PLN brutto, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym, o łącznej długości ok. 11 052,5mb wraz z 6 przepompowniami strefowymi oraz 7 przepompowniami przydomowymi. Liczba Mieszkańców, którzy zyskali możliwość podłączenia się do sieci dzięki ww. inwestycji to 1188.

Wykonane zadanie stanowi ciąg dalszy realizacji – największego projektu inwestycyjnego,
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu - Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, który dzięki środkom z Funduszy Unii Europejskiej oraz wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw, Spółka konsekwentnie realizuje od października 2016r.

Zakres Projektu obejmuje m.in. rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 36,5km wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta dotychczas nieskanalizowanych.

Z uwzględnieniem aktualnie zakończonej inwestycji do użytku oddanych zostało już ok. 22,7 km sieci wraz z 9 przepompowniami strefowymi oraz 27 przepompowniami przydomowymi. Dlatego też zachęcamy wszystkich Mieszkańców miasta Krasnystaw, Których posesje objęte były przedmiotowymi inwestycjami, aby nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych
z podłączeniem dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa – ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw oraz na stronie internetowej pod adresem http://jrp.pgkkrasnystaw.pl/jak-przylaczyc-sie-do-sieci/

Dodatkowo przypominamy, że w ramach Projektu, w miesiącu sierpniu br. PGK Sp. z o.o. uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK, które umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem Finansowo-Księgowym Przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie PGK Sp. z o.o. oraz pod adresem www.pgkkrasnystaw.pl

Kosc 16 Small

Kosc 15 Small

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie.

Całkowity koszt  projektu brutto: 39.061.992 zł   Kwota dofinansowania: 20.135.517 zł   Wysokość wkładu własnego: 18.926.475 zł   w tym Miasto Krasnystaw 9.148.686 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach miasta Krasnystaw dotychczas nieskanalizowanych o łącznej długości sieci 36,5 km, 14 szt. przepompowni sieciowych  oraz 47 szt. przepompowni  przydomowych. Ponadto w inwestycji uwzględniona  została modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie obejmująca rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów.

Główne cele przedsięwzięcia to; -ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby -wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej -wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych -rozwój turystyki i agroturystyki na objętym inwestycją obszarze .

15 czerwca 2018 roku zaplanowano zakończenie budowy i uroczyste otwarcie inwestycji p.n. ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie ; Zadanie III: ul. Stokowa      ( ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)’’. 

Zadanie III obejmuje swym obszarem ul. Stokową przyległe do niej ulice  położone w południowo-wschodniej części  Krasnegostawu. Inwestycja  dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  do granic aglomeracji,  o łącznej długości L =11 km z czego sieć grawitacyjna stanowi L=10,2 km,  a sieć tłoczna L=0,8 km. Kanalizacja tłoczna wyposażona została w przepompownie sieciowe w  ilości 3 szt. oraz przydomowe w ilości 20 szt. wraz  z przyłączami energetycznymi. Wartość zadania wynosiła : 4 970 000 zł brutto. Roboty realizowane były przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Rzeszowa.

"Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie do kanalizacji miejskiej ok. 1330 mieszkańców tej części miasta.  Zaplanowane zadanie  inwestycje realizowane było  zgodnie z zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   harmonogramem. Zastosowane rozwiązania techniczne takie jak . stosowanie przewiertów sterowanych oraz budowa  przepompowni strefowych  i przydomowych ,wpływają pozytywnie na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia jak również na innowacyjność  zrealizowanej inwestycji" - powiedział Andrzej Kmicic Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

DSCN0480 Small

DSCN0483 Small

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje, że w dniu 28.02.2018r.,
w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, została podpisana Umowa na roboty budowlane realizowane
w ramach kolejnego zadania inwestycyjnego wchodzącego w skład Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Kontrakt pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa
do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa;
ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)” zawarty został, przy
udziale Burmistrz Krasnegostawu – Pani Hanny Mazurkiewicz, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kmicica – Prezesa Zarządu, a Wykonawcą - Konsorcjum Firm:
Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o.,– Lider Konsorcjum; Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE”
Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum; HYDROTERM Sp. z o.o., – Partner Konsorcjum, reprezentowanym przez Pana
Roberta Krakowskiego – Prezesa Zarządu.

W ramach realizacji Kontraktu, o wartości 7 672 266,63 PLN brutto, zostanie wybudowana sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości ok. 14 km oraz 5 przepompowni sieciowych i 20 przepompowni przydomowych.
Realizacja Inwestycji umożliwi przyłączenie do sieci ok. 1500 Mieszkańców Miasta  Krasnystaw.

Planowany termin realizacji robót 04.2018r. – 06.2019r.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków Urzędu Miasta Krasnystaw i Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

DSC06919-Small.JPG - 90,97 kB

DSC06930-Small.JPG - 76,10 kB

 

 

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt
pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki
wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie. Kontrakt  o wartości blisko 40 mln zł
jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej z  Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. W ramach realizacji projektu zostanie wbudowana sieć kanalizacji
sanitarnej o łącznej długości 36,50 km wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
przepompowniami sieciowymi przepompowniami przydomowymi oraz zmodernizowana oczyszczalnia ścieków.
Projekt składa się z następujących zadań:

 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki
  (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)”
 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa
  (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa;
  ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września;
  ul. Wójta Stanisława)”
 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa
  (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby,
  ul. Łukasińskiego)”
 • „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle
  pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi”
 • „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków”
 • „Rozbudowy systemu GIS”

Zaawansowanie na dzień 31.01.2018r.

W dniu 11.05.2017r. została zawarta umowa z Zakładem Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak na roboty
budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi”.

W dniu 30.10.2017r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia dla Robót i uzyskano prawomocne dokumenty
pozwalające na użytkowanie zrealizowanych Robót. W ramach inwestycji wykonano 652 m sieci
kanalizacji sanitarnej o wartości robót 210 000,00 zł netto.

W dniu 08.06.2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o.
na roboty budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego,
ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” na kwotę 4 041 000,00 zł netto.

Obecnie Wykonawca wykonał 6 300 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 1 150 m sieci kanalizacji
tłocznej.  Zaawansowanie finansowe robót wynosi 2 500 000,00 zł co stanowi 62% wartości Kontraktu.

Planowane zakończenie robót –czerwiec 2018 r.

W dniu 27.09.2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Sp. z o.o.
na roboty budowlane dotyczące Kontraktu pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa,
ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)” na kwotę 4 471 000,00 zł netto.

Obecnie Wykonawca wykonał 1 500 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 400 m sieci kanalizacji tłocznej.
Zaawansowanie finansowe robót wynosi 590 000,00 zł co stanowi 13% wartości Kontraktu.

Mimo panujących warunków pogodowych i ujemnych temperatur roboty budowlane prowadzone są zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Planowane zakończenie robót-październik  2018 r.

W dniu 22.11.2017r. przekazane zostało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie na wykonanie
robót budowlanych w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna;
ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa;
ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)”. Łącznie wpłynęło trzy oferty. Po przeprowadzeniu badania
i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę - Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o.- Lider, ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów

Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o. – Partner, ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica

HYDROTERM Sp. z o.o. – Partner Michałówka 67, 37-550 Radymno

z ceną ofertową netto: 6 237 615,15 zł.

Planowane jest podpisanie umowy na koniec lutego 2018r, rozpoczęcie robót w kwietniu br. oraz
ich zakończenie w czerwcu 2019 r.

osoby1

studnia duza

baner redni

W dniu 27 września 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Andrzej Kmicic i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. Kościuszki
do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana)" realizowane w ramach Projektu
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie"
.
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 5.499.330,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 foto 1

foto 2

baner redni

W dniu 8 czerwca 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Radosław Rysak i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Budowlanego BUDOMONT Sp. z o.o. Robert Krakowski podpisali Umowę na roboty budowalne dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie III (ulice: Stokowa, Ściegiennego,
Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby, Łukasińskiego) w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 4.970.430,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

foto III 1

foto III 2

baner redni

W dniu 24.05.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Zadanie Nr IV - osiedle pomiędzy ulicami Okrzei, Królowej Jadwigi i Polewanej.

DSCN0048

DSCN0044

baner redni

W dniu 11 maja 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Radosław Rysak i właściciel Zakładu
Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie IV: Planowane
osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi".
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 258.300,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Foto IV 2

O kolejnych naszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować w zakładce
"Aktualności". 
Zapraszamy do ponownych wizyt na naszych stronach.


Foto IV 1

baner redni

W związku z obowiązkiem do upublicznienia na stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,
zamieszczamy poniżej:
1. Link do elektronicznego sytemu zgłaszania za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

   - http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

2. Specjalny adres e-mail:

   - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.