Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

wfosigw ue fundusze top

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Koszt całkowity projektu brutto: 418.077,00 zł
Wysokość dofinansowania: 288.915,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 129.162,00 zł

Źródło dofinansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie projektów na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przyznanie dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i na ogłoszonej przez organizatora konkursu ogólnokrajowej liście rankingowej znalazł się na 18 miejscu.

 

W dniu 30.10.2014 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę o dofinansowanie nr POIŚ.01.0100-00-100/14-00 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

W związku z realizacją projektu przeprowadzono i rozstrzygnięto przetargi o udzielenie zamówień publicznych, a także podpisano umowy na następujące zadania:

 1. Z firmą „BIOTOP” z Zamościa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na następujące zadania:
  • Zadanie I: ul. Kościuszki do granic aglomeracji wraz z ulicami przyległymi,
  • Zadanie II: ul. Witosa do granic aglomeracji wraz z ulicami przyległymi,
  • Zadanie III: ul. Stokowa do granic aglomeracji wraz z ulicami przyległymi,
  • Zadanie IV: Planowane osiedle pomiędzy ulicami: Polewana - Okrzei - Królowej Jadwigi.
 2. Z firmą „GLOBAL TECHNICS” z Bielska Podlaskiego na wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej modernizacji gospodarki osadowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.
 3. Z firmą „PROGRESS CONSULTING” z Wrocławia na opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Zadanie o wartości łącznej brutto 418.077,00 zł zostało rozliczone w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w związku z tym otrzymano dotację unijną w wysokości 288.915,00 zł. Umożliwiło to Przedsiębiorstwu aplikowanie o kolejne środki unijne z perspektywy finansowej 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację wspomnianych przedsięwzięć inwestycyjnych.