Telefon: 82 576 25 37

Zadaniem zakładu jest:

  • wydobycie wody, jej uzdatnianie oraz dostarczanie jej do odbiorców,
  • odprowadzenie ścieków od dostawców podłączonych do sieci kanalizacyjnej,
  • odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,

Stacja Uzdatniania Wody
Woda pobierana jest z 5 studni głębinowych o głębokości 100 m. Rejon ujęć wody położony jest na Wyżynie Lubelskiej u zbiegu trzech jednostek fizjograficznych Wyniosłości Giełczewskiej, Działów Grabowieckich i Pagórków Chełmskich. Teren nowego ujęcia położony jest w dolinie rzeki Wieprz i u wylotu doliny rzeki Żółkiewki. Pod względem geologiczno-technologicznym teren ujęć położony jest w centralnej części Niecki Lubelskiej, której podłoże stanowią utwory kredowe pokryte głównie dużą serią osadów czwartorzędowych. W związku ze specyficznym składem geologicznym skał, spośród których czerpana jest woda, głównym zadaniem Stacji Uzdatniania Wody jest oczyszczenie jej ze związków żelaza i manganu. Nad jakością wody czuwa laboratorium zakładowe, które przeprowadza badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody, jak również Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Jakość wody dostarczanej odbiorcom jest dobra i odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 4 września 2002r. Jednocześnie jej parametry fizyko-chemiczne są lepsze od dopuszczalnych, określonych w polskiej normie i dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/EC z 1998 roku. Kolejnym ważnym zadaniem załogi zatrudnionej w tym zakładzie jest zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniego ciśnienia wody dostarczanej odbiorcom poprzez sieć wodociągową. Łączna długość sieci wynosi 138,3 km. Pracę tych urządzeń nadzorują grupy doświadczonych pracowników. Ponadto całą dobę czuwa pogotowie reagujące na każde zgłoszenie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ekipa monterów stara się jak najszybciej usunąć awarię – łącznie z naprawą nawierzchni ulic, jeżeli zaistniała konieczność ich uszkodzenia w celu naprawy sieci.

Na początku 2005 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie oddano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody. Zadanie inwestycyjne zrealizowano we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach inwestycji dokonano wymiany praktycznie wszystkich urządzeń dotychczasowej stacji. Modernizację wykonano według technologii firmy Culligan w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez firmę Krevox Sp.z o.o. w Warszawie.
Po przeprowadzonej modernizacji jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda podlega uzdatnianiu polegającemu głównie na ograniczeniu związków żelaza i manganu. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla Miasta Krasnystaw” osiągnięto zakładane efekty ekologiczne i rzeczowe:

  • jakość wody zgodną z dyrektywą Unii Europejskiej 98/93/EC o jakości wody przeznaczonej do spożycia, o zawartości: Fe<0,20 mg/dm3, Mn<0,05 mg/dm3.
  • dokonano wymiany przestarzałych i nieefektywnych urządzeń na nowoczesne i energooszczędne.
    W ramach inwestycji wykonano również remont kapitalny budynku Stacji Uzdatniania Wody (remonty pomieszczeń, wymiana pokrycia dachów, docieplenie budynku). Koszt wykonania całości zadania zamknął się kwotą 1.105.018,63 zł. Z kwoty tej 590.000 zł stanowi pożyczka zaciągnięta na preferencyjnych warunkach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Pozostała kwota 515.018,63 zł została wyasygnowana ze środków własnych Przedsiębiorstwa.

W dniu 30.09.2010 r. zakończono II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody polegający na montażu i uruchomieniu nowego zestawu hydroforowego pomp II – stopnia tłoczących wodę do miasta. Zamontowany zestaw hydroforowy ZH MVC 45.4-1.6 SPE składa się z 6 pomp MOVITEC 45/4-1 o mocy 11 kW każda. Wydajność jednej pompy Q = 41,7 m3/h przy wysokości podnoszenia H = 6 bar. Całkowita wydajność zestawu wynosi 250 m3/h co w pełni zaspokaja potrzeby miasta Krasnystaw w wodę. 

 

Oczyszczalnia Ścieków ul. Zawieprze – tel: 82 576 28 35

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie przeprowadzona została w latach 2005-2006 z wykorzystaniem technologii niskoobciążonego osadu czynnego z tlenową wydzieloną stabilizacją osadu. Oczyszczalnia pracuje z równoczesnym usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną oraz stosowaniem chemicznego strącania fosforu. Przeprowadzenie modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków zapewni poprawę stanu środowiska poprzez zwiększenie sprawności procesów oczyszczania (usuwanie związków biogennych) a także poprzez zwiększenie pewności działania (wprowadzenie pełnej automatyki procesów technologicznych i ich kontroli). Zmniejszy się także jej uciążliwość dla otoczenia poprzez poprawę jakości usuwanych z oczyszczalni odpadów: skratek, piasku i osadu (prasowanie skratek, mechaniczna separacja piasku i wapnowanie odwodnionego osadu).
Modernizacja oczyszczalni pozwoli na spełnienie wymagań obecnie obowiązujących przepisów co do jakości ścieków oczyszczonych. Utrzymanie parametrów odprowadzanych ścieków będzie miało istotne znaczenie dla poprawy stanu wód rzeki Wieprz. Przedsiębiorstwo po przeprowadzeniu modernizacji otrzymało pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków na powyższych warunkach na okres do 2021 roku.
Finansowanie inwestycji było możliwe dzięki podpisanym umowom pożyczek na preferencyjnych warunkach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zestawienie poniesionych kosztów przedstawia się następująco:
udział NFOŚiGW – 6.788.348,56 zł,
udział WFOŚiGW – 1.200.000,00 zł,
środki własne – 678.935,05 zł.
Koszt całkowity przedsięwzięcia zamknął się kwotą 8.667.283,61 zł.

Laboratorium

Telefon: 82 576 39 21

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.