Jakość wody informacje o stanie i składzie wody

Woda dla miasta Krasnystaw wydobywana jest z ujęć głębinowych. Pod względem geologicznym rejon ujęć wody charakteryzuje się występowaniem utworów kredowych przykrytych dużą serią osadów czwartorzędowych. Wody występujące w utworach kredowych stanowią główny poziom ujmowany przez studnie głębinowe zarówno "starego" jak i "nowego" ujęcia wody. Poziom ten jest bardzo wydajny, wydajności jednostkowe wahają się od 6,8 - 20,25 m3/h. Pod względem jakościowym woda wymaga uzdatniania ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza do 1,27 mg/l Fe i związków manganu do 0,39 mg/l Mn.
Poniżej przedstawiamy aktualne analizy fizyko - chemiczne i bakteriologiczne wody.

 

Wyniki analiz fizyko - chemicznych i bakteriologicznych wody II kwartał 2023 r.

 

Lp.WskaźnikJednostkaWoda surowaWoda uzdatniona
(SUW)
Woda uzdatniona
(teren miasta)
Normy jakości wody
PolskaUEWHO
1. Mętność NTU 2,00 <0,10 0,31 1 1 1
2. Przewodnictwo µS/cm 744 650 514 2500 2500 --
3. Barwa mg Pt/l 21,0 5 <5 15 15 15
4. Zapach ---- akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny
5. Odczyn pH 6,71 7,4 7,6 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 -
6. Żelazo ogólne µg Fe/l 1179 <60,0 <60 200 200 300
7. Mangan µg Mn/l 211 16,4 15,5 50 50 50
8. Twardość ogólna mg CaCO3/l 252,11 320 310 60 - 500 -- --
9. Ogólna liczba mikroorganizmów
na agarze odżywczym po 72 h
w temp. 22oC w 1 ml wody
w 1ml wody 0 0 0 100 100 --
10.

Bakterie grupy coli po 48 h
w temp. 36oC w [jtk/100ml]

w 100ml wody 0 0 0 0 0 0
11.

BakterieEscherichia coli po 48 h
w temp. 36oC w [jtk/100ml]

w 100ml wody 0 0 0 0 0 0
12.

Enterokokipo 48 h w temp. 36oC
w [jtk/100ml]

w 100 ml wody 0 0 0 0 0 0

 

Laboratorum Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pełnią stały nadzór nad jakością wody dostarczanej odbiorcom.

Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie posiada wdrożony System Zarządzania, który jest zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Wdrożony System Zarządzania sprawia, że Laboratrium PGK Sp. z o.o. uznaje się za kompetentne i wiarygodne.

W ramach Systemu Zarządzania Laboratrium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 + AC:2007.

Zakres działań Laboratorium obejmuje badania w zakresie analiz fizykochemicznych wody i ścieków oraz analiz mikrobiologicznych wody.

 

Instrukcja poboru próbek wody przez kilenta [szczegóły]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości wody do spożycia z wodociągu PGK Krasnystaw [szczegóły]

 

 

Twardość wody
Twardość wody - jest to cecha wody, będąca funkcją stężenia soli wapnia, magnezu.

Twardość wody dzieli się na:

  • nietrwałą, zwaną też węglanową - która jest generowana przez sole kwasu węglowego
  • trwałą - która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie solnego (chlorki), ale też siarkowego (siarczany), azotowego (azotany) i innych.

Ogólna twardość wody jest sumą twardości węglanowej i trwałej.
Nazwa "nietrwała" wynika z faktu, że węglany są nietrwałe i można się ich pozbyć przez przegotowanie wody, natomiast chlorki, siarczany i azotany są trwałe i pozostają się również po przegotowaniu wody. Duża, nietrwała twardość wody stanowi często poważny techniczny problem, gdyż w trakcie wielu procesów technologicznych związanych z podgrzewaniem wody następuje wtedy osadzanie się tzw. kamienia kotłowego. Niedogodności związane z tworzeniem kamienia na urządzeniach rekompensują duże walory zdrowotne wody zawierającej jony wapnia i magnezu. Liczne badania wykazały, że picie wody miękkiej powoduje problemy zdrowotne w układzie krążenia (choroby serca) oraz w układzie pokarmowym (rozpuszczanie śluzówki żołądka).
Jedyną zgodną z układem SI jednostką, w której powinno się wyrażać twardość jest mol/l lub jednostki pochodne (np. mmol/ l ). W praktyce jednak możemy się spotkać najczęściej z tzw. stopniem niemieckim (on). Jednostka ta odpowiada zawartości
10 mg CaO w litrze wody. We Francji używa się tzw. francuskiego stopnia twardości (of), który odpowiada 10 mg CaCO3/l. W krajach anglosaskich stosuje się jeszcze inne jednostki - stopnie angielskie (oe), które odpowiadają w przybliżeniu 0,8on.

 

Twardość ogólna

 

wodamg/l CaCO3mmol/lMval/lon (dh)
Bardzo miękka 0 - 85 0 - 0,89 0 - 1,78 0 - 5
Miekka 85 - 170 0,89 - 1,78 1,78 - 3,57 5 - 10
Średnio twarda 170 - 340 1,78 - 3,57 3,57 - 7,13 10 - 20
Twarda 340 - 510 3,57 - 5,35 7,13 - 10,7 20 - 30
Bardzo twarda > 510 > 5,35 > 10,7 30

 

Konwersja jednostek twardości

 

 mmol/lmval/lon (dh)mg/l CaCO3oeof
1 mmol/l 1,00 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
1 mval/l 0,50 1,00 2,80 50,00 3,51 5,00
1 on (dh) 0,18 0,357 1,00 17,80 1,25 1,78
mgCaCO3/l 0,01 0,02 0,056 1,00 0,07 0,10
1 oe 0,14 0,285 0,798 14,30 1,00 1,43
1 of 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 1,00