Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie (ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel: 082 576 23 76, fax: 082 576 68 30, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 05 maja 2015.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14 września 2019.

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Jamróz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 606 110 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Niektóre dokumkenty zamieszczono jako skan wersji papierowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają treści informacji o formacie.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre niedostępne materiały zostały wytworzone przez inne podmioty.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27
Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
Piekarskiego 3, 22-300 
Krasnystaw.

 • W budynku znajdują się 2 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
 • Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie –
Zakład Oczyszczania i Dróg, Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw.

 • W budynku znajdują się 3 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.
 • Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Brak.

10. Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.