Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” to największa zrealizowana inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w historii Przedsiębiorstwa i Miasta Krasnystaw . Zakres rzeczowy Projektu to m.in.:

  • 36,3 km wybudowanej i oddanej do użytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta Krasnystawdotychczas nieskanalizowanych.

W wyniku realizacji czterech Kontraktów na roboty budowlane, obejmujących budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współczynnik wyposażenia w system kanalizacji Aglomeracji Krasnystaw wzrósł o 18 % (z 75% na 93%) a możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej sieci zyskało 4132 Mieszkańców Miasta Krasnystaw.

  • kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków obejmująca m.in.: - budowę suszarni osadów pościekowych wykorzystującej jako źródło ciepła   energię słoneczną; - wymianę urządzeń do odwadniania osadów – na bardziej wydajne   i energooszczędne; - poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych, pozwalającego na   ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej; - hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni ora montaż   urządzeń do filtracji i dezodoryzacji powietrza złowonnego; - wymianę urządzeń reaktora biologicznego; - wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe   LED;
  •  zakup sprzętu niezbędnego do obsługi Miejskiej Oczyszczalni Ścieków po  modernizacji;  - koparko-ładowarki,  - samochodu ciężarowego,  - ciągnika .

Zrealizowana modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie pozwoliła na uzyskanie pożądanych efektów ekologiczno- techniczno-eksploatacyjno-ekonomicznych, w tym m.in.zmniejszenie ilości produkowanych osadów ściekowych (kosztów ich zagospodarowania), optymalizację procesów monitorowania i sterowania procesami technologicznym i wpływającymi na zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni, a także zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej zgodnej z obowiązującymi przepisami. Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota 40 123 790,43 PLN Źródła finansowania Projektu stanowią:

  • dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 20 135 517,25 PLN
  • środki z budżetu Miasta Krasnystaw: 9 148 686 PL 
  • środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. w Krasnymstawie: 10 839 587,18 PLN

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno- gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw. Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych które dotyczą; - ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody   i gleby - wzrostu liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej - wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych - rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarze Miasta Krasnystaw - dostosowania gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego   i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady Europy 91/271/EWG

4

2

3