W oparciu o uzgodnienia z NFOŚiGW w Warszawie  nr POIS.02.03.00-00-0011/16-01 z dnia 24.10.2018r do umowy nr POIS.02.03.00-00-0011/16-00 z dnia 05.09.2016r o dofinansowanie przedsięwzięcia na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, przedsiębiorstwo realizuje inwestycję ,,Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”  z wykorzystaniem technologii suszarni słonecznej osadów.

Roboty modernizacyjne na oczyszczalni obejmą:

a. likwidację: poletek osadowych 18 szt,  reaktora nr I (demontaż konstrukcji żurawi)

b. modernizację: korytek kablowych przy części mechanicznej (krata/piaskownik), bioreaktorów II i III, grawitacyjnego zagęszczacza osadów, dyspozytorni budynku administracyjno-socjalnego, budynku pompowni, kraty koszowej stacji zlewnej, budynku stacji odwadniania osadów.

c. budowę: budynku zagęszczania osadów z pompownią wody technologicznej, budynku stacji odwadniania osadów (wyposażonego w nowe urządzenie), wiaty magazynowej na osad odwodniony i wysuszony, dwóch hal suszarni słonecznej  o wymiarach szerokość x długość.- 12mx90m , biofiltr powietrza złowonnego.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 19.982.757zł brutto z tego 19.649.250 zł. – to  roboty budowlane oraz 333.508 zł to koszty Inżyniera Kontraktu i zarządzania projektem. W 2020 r  wydatkowano    kwotę  12.441.420 zł realizując ponad 70% zakresu rzeczowego zadania. Pozostanie  do zrealizowania zadania w 2021r. wydatkowanie  kwoty 7.541.337zł.

Montaż finansowy inwestycj przedstawia się następująco .

  • 11.360.250 zł dotacja z NFOŚiGW w Warszawie .
  •   3.396.750 zł dofinansowanie Miasta Krasnystaw.
  •   5.225.757 zł udział własny PGK Sp. z o.o w Krasnymstawie.

Wszystkie powyższe zamierzenia mają na celu, poprawę procesu przeróbki osadów ściekowych, zmniejszenie ich ilości, hermetyzację obiektów wraz ze zmniejszeniem uciążliwości zapachowej oraz wymianę zużytego wyposażenia technologicznego.          Termin zakończenia inwestycji sierpień 2021rok.

 

preview

 Biofiltr

preview

 Budynek zagęszczania osadu

preview

 Przewracarka osadu

 preview

Reaktor biologiczny

 preview

Suszarnie słoneczne

 preview
 
 Wirówki odwadniające osad