• Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów 2019 r. - pojemniki KP-7, SM 240, 1.1 m3 [pobierz]
 • Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów 2019 r. - pojemnik SM 110 [pobierz]
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw [pobierz]
 • Decyzja nr LU.RZT.70.26.2022.KW wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny - zatwierdzone taryfy ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca (2022 - 2025) [pobierz] taryfy weszły w życie dnia 8 grudnia 2022 r.
 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie na lata 2022 - 2025 [pobierz]
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw [pobierz]

Druki do pobrania - budowa przyłączy wod - kan

 • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (aktualna nowa wersja wniosku) [pobierz]
 • Oświadczenie właścicela obcego gruntu na budowę przyłączy wod-kan [pobierz]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [pobierz]
 • Wniosek o wydanie informacji o możliwości świadczenia usług dostawy wody i odprowadzania ścieków [pobierz]
 • Zlecenie wykonania przyłączy wod-kan [pobierz]
 • Zgłoszenie rozpoczęcia robót wod-kan [pobierz]
 • Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków [pobierz]
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomeirza głównego [pobierz]

Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie

 • Regulamin odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie [pobierz}
 • Załączniki Nr 1 - 4 do Regulaminu odpłatnego przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie [pobierz]

Druki do pobrania - warunki montażu wodomierza dodatkowego

 • Wniosek o rozliczenie wody zużywanej bezpowrtonie do podlewania terenów zielonych (wodomierz dodatkowy)[pobierz]
 • Warunki montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika) [pobierz]
 • Wniosek o wykoanie sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego [pobierz]

Porady, instrukcje, regulaminy

 • Wentylacja kanalizacji sanitarnej [pobierz]
 • Instrukcja stosowania osadów pościekowych [pobierz]
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego [szczegóły]

Prace wykonywane w pasie drogowym (drogi miejskie)

 • Wniosek o zajęcia pasa drogowego [pobierz]