Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Miasto Krasnystaw zabudowa jednorodzinna [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.”  [szczegóły]
Termin składania ofert: 18.12.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2019 godz. 10:15.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 16.12.2019r.  [szczegóły]
Wzór umowy po zmianie z dnia 16.12.2019  [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego RENAULT MASCOTT przystosowanego do wywozu odpadów komunalnych”.  [szczegóły]
Termin składania ofert: 03.12.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  03.12.2019 godz. 10:15.  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Informacja o zamknięciu przetargu   [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w dniu 20.11.2019r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw,została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk, Prezes Zarządu PGK
Sp. z o.o. – Andrzej Kmicic, Przedstawiciele Wykonawcy – Firmy Inżynieria Rzeszów S.A.: Prezes Zarządu – Grzegorz Król oraz Członek Zarządu – Mirosław Ciura.

Kontrakt,stanowiący ostatnie zadanie inwestycyjne wchodzące w skład Projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, zawarty został na kwotę
19 649 250,00 PLN brutto -  z czego pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 11 360 250,00 PLN. Pozostałą część stanowią środki finansowe Urzędu Miasta Krasnystaw oraz środki własne Przedsiębiorstwa.  

Planowany termin zakończenia Robót: 08.2021r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, którego głównym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw, obejmuje m.in.:

  • budowę suszarni osadów pościekowych, wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
  • wymianę urządzeń do odwadniania osadów - na bardziej wydajne i energooszczędne;
  • poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych pozwalającego na ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej;
  • hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni;
  • montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji;
  • wymianę urządzeń reaktora biologicznego;
  • wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
  • zakup pojazdów do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni.
Foto 1 Custom  Foto 2 Custom  Foto 3 Custom 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasie taśmowej na Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” prowadzonego w formie zapytania ofertowego.[szczegóły]
Termin składania ofert - 04.12.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 04.12.2019., godz. 10:15   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]