Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert: 05.03.2021 godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  05.03.2021 godz. 10:15.  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]    
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do środowiska oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert: 09.02.2021 godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  09.02.2021 godz. 10:15.   
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 02.02.2021r.  [szczegóły]   
Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 03.02.21r - Schemat technologiczny oczyszczalni_stan aktualny  [szczegóły]  
Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dn. 03.02.21r_ Schemat technologiczny oczyszczalni_ po modernizacji  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

 

W oparciu o uzgodnienia z NFOŚiGW w Warszawie  nr POIS.02.03.00-00-0011/16-01 z dnia 24.10.2018r do umowy nr POIS.02.03.00-00-0011/16-00 z dnia 05.09.2016r o dofinansowanie przedsięwzięcia na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, przedsiębiorstwo realizuje inwestycję ,,Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”  z wykorzystaniem technologii suszarni słonecznej osadów.

Roboty modernizacyjne na oczyszczalni obejmą:

a. likwidację: poletek osadowych 18 szt,  reaktora nr I (demontaż konstrukcji żurawi)

b. modernizację: korytek kablowych przy części mechanicznej (krata/piaskownik), bioreaktorów II i III, grawitacyjnego zagęszczacza osadów, dyspozytorni budynku administracyjno-socjalnego, budynku pompowni, kraty koszowej stacji zlewnej, budynku stacji odwadniania osadów.

c. budowę: budynku zagęszczania osadów z pompownią wody technologicznej, budynku stacji odwadniania osadów (wyposażonego w nowe urządzenie), wiaty magazynowej na osad odwodniony i wysuszony, dwóch hal suszarni słonecznej  o wymiarach szerokość x długość.- 12mx90m , biofiltr powietrza złowonnego.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 19.982.757zł brutto z tego 19.649.250 zł. – to  roboty budowlane oraz 333.508 zł to koszty Inżyniera Kontraktu i zarządzania projektem. W 2020 r  wydatkowano    kwotę  12.441.420 zł realizując ponad 70% zakresu rzeczowego zadania. Pozostanie  do zrealizowania zadania w 2021r. wydatkowanie  kwoty 7.541.337zł.

Montaż finansowy inwestycj przedstawia się następująco .

  • 11.360.250 zł dotacja z NFOŚiGW w Warszawie .
  •   3.396.750 zł dofinansowanie Miasta Krasnystaw.
  •   5.225.757 zł udział własny PGK Sp. z o.o w Krasnymstawie.

Wszystkie powyższe zamierzenia mają na celu, poprawę procesu przeróbki osadów ściekowych, zmniejszenie ich ilości, hermetyzację obiektów wraz ze zmniejszeniem uciążliwości zapachowej oraz wymianę zużytego wyposażenia technologicznego.          Termin zakończenia inwestycji sierpień 2021rok.

preview

 Biofiltr

preview

 Budynek zagęszczania osadu

preview

 Przewracarka osadu

 preview

Reaktor biologiczny

 preview

Suszarnie słoneczne

 preview
 
 Wirówki odwadniające osad

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert: 21.01.2021 godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  21.01.2021 godz. 10:15.   
Infirmacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Wybór oferty najkorzystniejszej [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” [szczegóły].
Termin składania ofert - 15.01.2021., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert  -  15.01.2021., godz. 10:15
Wyjaśnienia z dn. 07.01.2021r  [szczegóły]  
Wyjaśnienia z dn. 08.01.2021r  [szczegóły]  
Edytowalny załącznik Nr.1 - Szczegółowy OPZ  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]  
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]