Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie
przypomina, o całkowitym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437
ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Ponadto zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych określa
również zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
W przypadku wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do
systemu miejskiej
kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których
mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności
albo grzywna do 10 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że wody opadowe często przepełniają sieć
kanalizacyjną, której przepustowość jest obliczona tylko na ścieki sanitarne.
W takich wypadkach ścieki z wodami opadowymi mogą wylewać się na ulice
i zatapiać sąsiednie nieruchomości. Ponadto, wody opadowe podnoszą koszty
oczyszczania ścieków poprzez wzrost zużycia energii elektrycznej na
przepompowaniach ścieków. Ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie taryf
cenowych ścieków powodując ich wzrost.
Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody
opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Informujemy, że Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole
w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń
wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, będziemy
występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego
w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

                                                                                                Zarząd Przedsiębiorstwa
                                                                                      Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
                                                                                                      w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Remont nawierzchni ulic na terenie Miasta Krasnystaw w 2020r.” [szczegóły]
Termin składania ofert: 12.06.2020 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  12.06.2020 godz. 10:15.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

                                            KOMUNIKAT
  w sprawie przyjmowania interesantów w PGK Sp. z o.o. Krasnystaw

                        obowiązuje od dnia 1.06.2020 r.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informujemy, że 

                    od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania

funkcjonowanie PGK Sp. z o.o.  zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji
i objęte nowymi procedurami przyjmowania petentów.
Zostanie wznowiona obsługa klientów w Biurze Obsługi Klienta,  a by  
umożliwić bezpośredni  kontakt z pracownikiem. Obsługa klientów odbywać się  
będzie przy zachowaniu 
wysokich wymogów sanitarnych, co umożliwi
zachowanie bezpieczeństwa klientów i pracownika:

             W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA - MOŻE PRZEBYWAĆ 1 OSOBA

Wszelkie dokumenty i wnioski nadal będzie można złożyć elektronicznie bądz
wrzucić kopertę do pojemnika umieszczonego na parterze budynku lub do

skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych.

                              Biuro czynne jest w godz.:
                       poniedziałek - piątek -  7.00 - 15.00

Nadal istnieje możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon
w godzinach pracy Spółki. Można drogą elektroniczną składać oficjalne pisma
i wnioski do Spółki. Część spraw można załatwić zwykłym emailem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:

tel. (82) 576-23-76 – Sekretariat
tel. (82) 576-25-37 – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tel. (82) 576-40-26 – Zakład Oczyszczania i Dróg
tel. (82) 576-68-30 – Fax

Apelujemy do Mieszkańców, aby przestrzegali wszystkich zasad
bezpieczeństwa, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego
, w tym w szczególności zachowania odległości
między osobami, obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

virus logo

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
zdecydowało się wdrożyć tzw. "Tarczę antykryzysową".

Poniżej prezentujemy Państwu założenia dotyczące pomocy jaką PGK Sp. z o.o.
proponuje udzielać zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym:

         > Rozłożenie płatności na trzy raty (na wniosek odbiorcy);
         > Przesunięcie terminu płatności (na wniosek odbiorcy);
         > Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres
            od marca do lipca br.;
         > Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą
            kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego);
         > Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody (na wniosek odbiorcy).

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]