Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup i dostawa listew do ławek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   28.03.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     28.03.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szeczgóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2018 r.”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   26.03.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     26.03.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie"Promocja projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   27.03.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     27.03.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.03.2018 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 16.03.2018r.  [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje,
że w dniu 28.02.2018r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, została podpisana
Umowa na roboty budowlane realizowane w ramach kolejnego zadania inwestycyjnego
wchodzącego w skład Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ściekóww Krasnymstawie”.
DSC06919-Mobile.JPG - 59,00 kB

[czytaj więcej]

 

 

baner maly

               UPROSZCZONA PROCEDURA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
                                                    KANALIZACJI  
SANITARNEJ

Obowiązuje wyłącznie dla nieruchomości ujętych w projekcie budowalnym na podstawie
którego 
realizowane są inwestycje w ramach przedsięwzięcia:

           „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
                                                            w Krasnymstawie”

1. Uzyskanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji
    sanitarnej:

   - złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
     [druk do pobrania]. Do wniosku należy dołączyć wniosek o określający prawo do korzystania
     z nieruchomości na cele budowalne [druk do pobrania].
2. Zgłoszenie robót:
    Złożyć formularz zgłoszenia rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji
    sanitarnej [druk do pobrania] a po wykonaniu robót (przed zasypaniem) uzgodnić osobiście
    lub telefonicznie termin odbioru technicznego wykonanych prac.
3. Wykonawstwo robót:
    Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie wydanych warunków
    technicznych. Prace związane z budową przyłącza kanalizacyjnego można zlecić firmie
    świadczącej takie usługi lub wykonać we własnym zakresie.
    W przypadku konieczności wykonania otworu (nawiertu) do studzienki PCV powyższe prace
    należy zlecić do wykonania pracownikom tut. przedsiębiorstwa - Zakład Wodociągów
    i Kanalizacji. W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do
    inwestora, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki, na której prowadzone będą
    roboty oraz na umieszczenie i eksploatację przyłącza kanalizacyjnego na danej
    nieruchomości.
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:
    Po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem należy wykonać we własnym zakresie i na
    własny koszt pomiar geodezyjny (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sporządzona
    przez uprawnionego geodetę) i dostarczyć 1 egz. do tut. przedsiębiorstwa, co stanowić
    będzie podstawę do napisana protokołu odbioru robót.
5. Zawarcie umowy na odbiór ścieków:
    Dotyczy to tylko tych odbiorców którzy nie są podłączeni do miejskiej sieci wodociągowej
    a posiadają własne ujęcia wody.

Podstawa prawna:
1. Obowiązek przyłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2
    ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
    (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zmianami) właściciele nieruchomości mają
    obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
    W związku z tym przypomina się mieszkańcom nieruchomości, które mają możliwości
    techniczne wpięcia, o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
2. Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, inwestor zobowiązany jest
    do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.