Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
od dnia 3.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. będzie czynny:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
- sobota w godzinach od 9:00 do 13:00

Dane kontaktowe:
Siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3 – telefon 82 576 23 76
Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54 - telefon 82 576 40 26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów
służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie".  [szczegóły]   

Termin składania ofert: 4.01.2022 r. godz. 11:00 NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   4.01.2022 r. godz. 12:00 NIEAKTUALNY

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert:   10.01.2022 r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:     10.01.2022 r. godz. 12:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie uprzejmie
informuje, że w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, zmuszeni jesteśmy do zmiany cen usług wywozu odpadów
komunalnych obowiązujących od dnia 01 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązywać będą następujące
ceny:

1. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110, SM 120 (1 szt.) lub workach 120l (1 szt.)
    z 19,80 zł netto na 23,00 zł + 8% VAT;
2. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110, SM 120 (1 szt.) – selektywna zbiórka
    odpadów komunalnych
    z 14,00 zł netto na 16,00 zł + 8% VAT;
3. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)
    z 39,60zł netto na 45,00 zł + 8 % VAT;
4. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)- selektywna zbiórka odpadów
    komunalnych 
    z 28,00 zł netto na 30,00 zł + 8% VAT;
5. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)
    z 86,70zł netto na 100,00 zł + 8% VAT:
6. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)- selektywna zbiórka odpadów
    komunalnych
    z 52,00zł netto na 60,00 zł + 8% VAT;
7. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3)
    z 77,90 zł netto na 90,00 zł + 8% VAT;
8. Wywóz odpadów biodegradowalnych w workach 120l ( 1szt.)
    z 9,50 zł netto na 11,00 zł +8% VAT;

Z uwagi, że zmiana cennika wynika z obiektywnych przyczyn niezależnych
od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie
liczymy na dalszą dobrą współpracę z odbiorcami naszych usług.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów
służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie".  [szczegóły]  

Termin składania ofert: 16.12.2021 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:   16.12.2021 r. godz. 12.00   

pgk ue fundusze top

Uroczyste podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”
nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach
działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu”
- dotychczas największej zrealizowanej inwestycji w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu - odbyło się
w dniu 27.10.2021 r.na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

W spotkaniu, połączonym z uroczystym oddaniem do użytku ostatniego
zadania inwestycyjnego wchodzącego w zakres Projektu, tj. zadania pn.:
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie – etap I” udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz
samorządowych oraz wojewódzkich, przedstawiciele instytucji
zaangażowanych w realizację Projektu, przedstawiciele firm wykonawców
poszczególnych kontraktów, a także pracownicy Spółki.

W trakcie konferencji, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. Andrzej Kmicic przedstawił zakres rzeczowo-finansowy oraz
główne cele realizowanego od 2016r. przedsięwzięcia obejmującego
12 zadań inwestycyjnych wykonanych dzięki:
dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej w
  ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20 135 517,25 PLN;
środkom z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości 9 148 686 PLN;
• środkom własnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Krasnymstawie w wysokości 10 839 587,18 PLN, w tym środkom
  pozyskanym w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości
  2 033 523,60 PLN.

Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota 40 123 790,43 PLN brutto.

Znaczenie oraz korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia,
którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-
przyrodniczych Miasta Krasnystaw, podkreślili także Burmistrz Krasnegostawu
Robert Kościuk, Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, Wicewojewoda
lubelski Bolesław Gzik, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Józef Zając,
a także w imieniu Poseł na Sejm RP Teresy Hałas - wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Mirosław Księżuk.

Podczas wystąpień prelegentów odczytano także listy gratulacyjne złożone,
w związku z zakończonym Projektem, na ręce Burmistrza Krasnegostawu
oraz Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o przez Poseł Parlamentu Europejskiego
Beatę Mazurek oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem obiektów zmodernizowanej
oczyszczalni przez zaproszonych Gości.

Podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – [prezentacja pdf]

1

10

23456789