Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie” 
współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu”
to największa zrealizowana inwestycja w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej w historii Przedsiębiorstwa i Miasta Krasnystaw .
Zakres rzeczowy Projektu to m.in.:

 • 36,3 km wybudowanej i oddanej do użytku sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
  14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi
  na obszarach miasta Krasnystawdotychczas nieskanalizowanych.

W wyniku realizacji czterech Kontraktów na roboty budowlane, obejmujących budowę
sieci kanalizacji sanitarnej, współczynnik wyposażenia w system kanalizacji
Aglomeracji Krasnystaw wzrósł o 18 % 
(z 75% na 93%) a możliwość przyłączenia
do nowo wybudowanej sieci zyskało 4132 Mieszkańców 
Miasta Krasnystaw.

 • kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni
  Ścieków
  obejmująca m.in.:
  - budowę suszarni osadów pościekowych wykorzystującej jako źródło ciepła
    energię słoneczną;
  - wymianę urządzeń do odwadniania osadów – na bardziej wydajne
    i energooszczędne;
  - poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych, pozwalającego na
    ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej;
  - hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni ora montaż
    urządzeń do filtracji i dezodoryzacji powietrza złowonnego;
  - wymianę urządzeń reaktora biologicznego;
  - wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe
    LED;
 •  zakup sprzętu niezbędnego do obsługi Miejskiej Oczyszczalni Ścieków po
   modernizacji;
   - koparko-ładowarki,
   - samochodu ciężarowego,
   - ciągnika .

Zrealizowana modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Krasnymstawie pozwoliła na uzyskanie pożądanych efektów ekologiczno-
techniczno-eksploatacyjno-ekonomicznych, w tym m.in.zmniejszenie ilości
produkowanych osadów ściekowych
(kosztów ich zagospodarowania),
optymalizację procesów monitorowania i sterowania procesami technologicznym
i wpływającymi na zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni, a także
zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej
zgodnej 
z obowiązującymi przepisami.
Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota 40 123 790,43 PLN
Źródła finansowania Projektu stanowią:

 • dofinansowanie pozyskane ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy
  zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej w Warszawie: 20 135 517,25 PLN
 • środki z budżetu Miasta Krasnystaw: 9 148 686 PL 
 • środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o.
  w Krasnymstawie: 10 839 587,18 PLN

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społeczno-
gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw.

Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych które dotyczą;
- ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody
  i gleby
- wzrostu liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej
- wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych
- rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarze Miasta Krasnystaw
- dostosowania gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego
  i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady Europy 91/271/EWG

4

2

3

5

W ostatnim czasie daje się odczuć wzrost uciążliwości zapachowych emitowanych
z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie. Przyczyniają się do tego:
wyjątkowo wysokie temperatury - powodujące intensywne parowanie, oraz
niekorzystny rozkład ciśnień - powodujący kumulowanie się złowonnego
powietrza w obrębie obiektu.
Kierownictwo Przedsiębiorstwa stara się w jak największym stopniu ograniczyć
problem emisji zapachów w procesie oczyszczania ścieków. W zakresie
modernizowania oczyszczalni ścieków dokonano hermetyzacji obiektów
powodujących uciążliwości zapachowe takich jak:
- komory tlenowej stabilizacji osadu,
- zbiornik buforowy osadu,
- stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z ujęciem powietrza złowonnego
  i oczyszczeniem go w instalacji biofiltrów.
Suszarnia osadu została wyposażona w instalację anty-odorową, która ma
na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych. Podjęto działania zmierzające
do efektywniejszej stabilizacji osadu ściekowego w komorach tlenowej stabilizacji
co przyczyni się do mniejszej uciążliwości zapachowej nowej partii osadu ściekowego.
Podkreślamy, iż Oczyszczalnia Ścieków w Krasnymstawie jest jeszcze w fazie
czynności rozruchowych i ustawień urządzeń technicznych oraz wyrażamy
przekonanie że po dokonaniu odbioru technicznego i technologicznego będzie
działała mniej uciążliwie dla mieszkańców oraz zgodnie z wydanymi pozwoleniami.

Przepraszamy Państwa za uciążliwości związane z pracą oczyszczalni.

Wszystkim osobom zainteresowanym problemem, chętnie udzielimy informacji
w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 82 576 25 37 lub
pod numerem telefonu komórkowego: 602 742 313.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie
przypomina, o całkowitym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437
ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Ponadto zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych określa
również zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
W przypadku wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do
systemu miejskiej
kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których
mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności
albo grzywna do 10 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że wody opadowe często przepełniają sieć
kanalizacyjną, której przepustowość jest obliczona tylko na ścieki sanitarne.
W takich wypadkach ścieki z wodami opadowymi mogą wylewać się na ulice
i zatapiać sąsiednie nieruchomości. Ponadto, wody opadowe podnoszą koszty
oczyszczania ścieków poprzez wzrost zużycia energii elektrycznej na
przepompowaniach ścieków. Ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie taryf
cenowych ścieków powodując ich wzrost.
Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody
opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Informujemy, że Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole
w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń
wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, będziemy
występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego
w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

                                                                                                Zarząd Przedsiębiorstwa
                                                                                      Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
                                                                                                      w Krasnymstawie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie”.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  27.05.2021r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    27.05.2021r. godz. 10:15  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Renowacja dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie”.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  24.05.2021r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    24.05.2021r. godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert [szczegły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]