Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”, który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie.

Całkowity koszt  projektu brutto: 39.061.992 zł  
Kwota dofinansowania: 20.135.517 zł  
Wysokość wkładu własnego: 18.926.475 zł  
w tym Miasto Krasnystaw 9.148.686 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach miasta Krasnystaw dotychczas nieskanalizowanych o łącznej długości sieci 36,5 km, 14 szt. przepompowni sieciowych  oraz 47 szt. przepompowni  przydomowych. Ponadto w inwestycji uwzględniona  została modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie obejmująca rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów.

Główne cele przedsięwzięcia to;
-ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody i gleby
-wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej
-wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych
-rozwój turystyki i agroturystyki na objętym inwestycją obszarze .

15 czerwca 2018 roku zaplanowano zakończenie budowy i uroczyste otwarcie inwestycji p.n. ,,Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie ; Zadanie III: ul. Stokowa      ( ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)’’. 

Zadanie III obejmuje swym obszarem ul. Stokową przyległe do niej ulice  położone w południowo-wschodniej części  Krasnegostawu. Inwestycja  dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  do granic aglomeracji,  o łącznej długości L =11 km z czego sieć grawitacyjna stanowi L=10,2 km,  a sieć tłoczna L=0,8 km. Kanalizacja tłoczna wyposażona została w przepompownie sieciowe w  ilości 3 szt. oraz przydomowe w ilości 20 szt. wraz  z przyłączami energetycznymi.
Wartość zadania wynosiła : 4 970 000 zł brutto.
Roboty realizowane były przez Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT z Rzeszowa.

"Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi przyłączenie do kanalizacji miejskiej ok. 1330 mieszkańców tej części miasta.  Zaplanowane zadanie  inwestycje realizowane było  zgodnie z zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   harmonogramem. Zastosowane rozwiązania techniczne takie jak . stosowanie przewiertów sterowanych oraz budowa  przepompowni strefowych  i przydomowych ,wpływają pozytywnie na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia jak również na innowacyjność  zrealizowanej inwestycji" - powiedział Andrzej Kmicic Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

DSCN0480 Small

DSCN0483 Small

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:  14.06.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:    14.06.2018 r. godz. 11:15.   [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków" realizowany w
ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie". [szczegóły]

Termin składania ofert: 3.07.2018 r. godz. 10.00  -  Nieaktualny
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 10.07.2018 godz. 10:00. - Nieaktualny
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 20.07.2018 godz  10:00. -
Aktualny
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie" .Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:     6.06.2018 r. godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert:      6.06.2018 r. godz. 9:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie infrmuje, że
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.16.2018.PW
z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. zatwierdził taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta
Krasnystaw na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018 r.

[Decyzja]