Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

W celu poprawienia jakości obsługi klientów firma zakupiła w czerwcu 2006 specjalistyczny samochód SAK-6. Jest on przeznaczony do wywozu nieczystości płynnych (szamb). Cylindryczny zbiornik osadu o pojemności 6.5 m3 jest nabudowany na podwoziu MAN.

Po zakoń„czonej w styczniu 2005 r. modernizacji oddano do użytku Stację™ Uzdatniania Wody. W ramach tego zadania inwestycyjnego wymieniono praktycznie wszystkie dotychczas pracują…ce w niej urządzenia co w efekcie dało znaczące oszczędnoś›ci w zużyciu energii elektrycznej. Modernizacją™ wykonano zgodnie z technologią… firmy Culligan w oparciu o dokumentacją™ techniczną… opracowaną… przez firmę Krevox Sp z o.o. w Warszawie. Parametry fizykochemiczne wody dostarczanej odbiorcom są… lepsze od dopuszczalnych, okreś›lonych w polskiej normie i dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/EC.

Przedsię™biorstwo zakupił‚o w miesią…cu kwietniu 2006 ze Ś›rodków Narodowego Funduszu Ochrony Śšrodowiska samochód specjalistyczny SCK-4z do czyszczenia kanalizacji. Samochód wykonano na podwoziu DAF LF55 i umożliwia on ciś›nieniowe mycie kanał‚ów z równoczesnym zasysaniem zgromadzonych osadów. Można wykorzystać go także do oczyszczania wpustów ulicznych.