Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Zakupiono zestaw do telewizyjnej inspekcji instalacji kanalizacyjnych. Składa się on z samojezdnej kamery TV, zwijarki kablowej oraz konsoli sterującej, zasilanej z przenośnego agregatu 230V. Zestaw umożliwia łatwe i szybkie przeprowadzenie inspekcji instalacji kanalizacyjnych o średnicach od DN 150 do DN 1000. Cała inspekcja jest zapisywana w formie filmu na płycie DVD wraz ze zdjęciami wykonanymi w punktach charakterystycznych oraz wykresem spadku instalacji.

W dniu 6 października 2006 r. odbyła się™ uroczystość‡ oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla miasta Krasnystaw. Obiekt spełnia wymogi norm krajowych i europejskich dotyczących jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz zaproszeni goście.

Uczestnicy zapoznali się™ z technologią… nowej oczyszczalni oraz jej oddziaływaniem na środowisko naturalne. Poświęcenia dokonał‚ Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej Ks. Roman Skowron.

W celu poprawienia jakości obsługi klientów firma zakupiła w czerwcu 2006 specjalistyczny samochód SAK-6. Jest on przeznaczony do wywozu nieczystości płynnych (szamb). Cylindryczny zbiornik osadu o pojemności 6.5 m3 jest nabudowany na podwoziu MAN.

Po zakoń„czonej w styczniu 2005 r. modernizacji oddano do użytku Stację™ Uzdatniania Wody. W ramach tego zadania inwestycyjnego wymieniono praktycznie wszystkie dotychczas pracują…ce w niej urządzenia co w efekcie dało znaczące oszczędnoś›ci w zużyciu energii elektrycznej. Modernizacją™ wykonano zgodnie z technologią… firmy Culligan w oparciu o dokumentacją™ techniczną… opracowaną… przez firmę Krevox Sp z o.o. w Warszawie. Parametry fizykochemiczne wody dostarczanej odbiorcom są… lepsze od dopuszczalnych, okreś›lonych w polskiej normie i dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/EC.

Przedsię™biorstwo zakupił‚o w miesią…cu kwietniu 2006 ze Ś›rodków Narodowego Funduszu Ochrony Śšrodowiska samochód specjalistyczny SCK-4z do czyszczenia kanalizacji. Samochód wykonano na podwoziu DAF LF55 i umożliwia on ciś›nieniowe mycie kanał‚ów z równoczesnym zasysaniem zgromadzonych osadów. Można wykorzystać go także do oczyszczania wpustów ulicznych.