Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłosiło na stronie internetowej przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Moniuszki; Chopina; Paderewskiego; Bacha; Wagnera; Lutosławskiego w Krasnymstawie".

W dniu 18.05.2009 r. Przedsiębiorstwo rozpoczeło budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (boczna). Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie nowych budynków,oraz poprawi stan ochrony środowiska w dolinie rzeki Wieprz. Przewidywany termin zakoń„czenia prac zaplanowano na dzień„ 30.06.2009 r.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje Klientów, że począ…wszy od 1.04.2009 roku ulega zmianie opłata za odbiór i wywóz nieczystoś›ci stałych dla odbiorców indywidualnych. Obecnie ryczałtowa opłata za odbiór nieczystości będzie wynosią‡ 5,00 zł brutto od jednej osoby miesięcznie.
Przyczyną… zmiany ceny jest znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, w szczególnoś›ci podwyższenie przez Spółkę "KRAS-EKO" opłaty za składowanie odpadów.
Jednocześ›nie informujemy, że aktualny cennik usług ś›wiadczonych przez Przedsiębiorstwo jest dostępny na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Oczyszczania i Dróg przy ul. Piłsudskiego 54

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spół‚ka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw uchwałą Nr XX/158/2008 z dnia 11.07.2008 r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na terenie Miasta Krasnystaw.

Taryfa obowiązuje od dnia 1.09.2008 r. do dnia 31.08.2009 r. 

Projekt "Uporzą…dkowanie gospodarki wodno-ś›ciekowej doliny rzeki Wieprz"€ został zrealizowany dzię™ki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość‡ dofinansowania wyniosł‚a 4 420 311,20 PLN co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych cał‚ego projektu, który zamknął się kwotą 5 922 174,27 PLN.

Aby zapewnić możliwość‡ podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej jak największej liczbie mieszkańców Miasto Krasnystaw przekazało dodatkową kwotę 650 642,20 PLN na roboty dodatkowe związane z budową nowych odcinków sieci (nie ujętych w pierwotnym projekcie technicznym) i instalację niezbędnych urządzeń. W związku z tym wartość‡ całej inwestycji wyniosła 6 572 816,47 PLN. Przedmiotem zrealizowanego projektu była rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o trzy odcinki, kluczowe dla ochrony wód Wieprza i Żółkiewki oraz zasobów miejskiego ujęcia wody pitnej, są to: ul. Lwowska i ul. Grobla (I odcinek), ul. Sikorskiego i ul. Cegielniana oraz ul. Lwowska (II odcinek).

W ramach projektu powstało 10 557,90 mb sieci kanalizacyjnej, 10 przepompowni oraz nowoczesnym systemem monitoringu pracy całej sieci. Wszystkie rozwiązania techniczne dopasowane zostały do indywidualnych warunków lokalizacyjnych.