Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2010 r. włą…czono do eksploatacji nowy zestaw hydroforowy pomp II - stopnia tłoczący wodę™ do miasta. W uroczystości brali udział Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Zastępca Burmistrza Dariusz Turzyniecki, Prezes TBS Krasnystaw Andrzej Majchrowicz, Prezes KRAS-EKO Robert Poniedziałek, członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy Spółki.

Uroczystego poświęcenia Stacji dokonał Proboszcz Parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej ks. Roman Skowron. Oficjalnego uruchomienia i przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Burmistrz Andrzej Jakubiec, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Patrycja Zdybel, Prezes PGK Krzysztof Sugalski oraz Główna Księgowa Maria Laskowska.

Nowa stacja pomp zapewni niezawodną i ciągłą dostawę wody dla mieszkańców miasta Krasnystaw.

42

43

45

 

46

 

W dniu 30.09.2010 r. zakończono II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody polegający na montażu i uruchomieniu nowego zestawu hydroforowego pomp II – stopnia tłoczą…cych wodę™ do miasta. Zamontowany zestaw hydroforowy ZH MVC 45.4-1.6 SPE składa się™ z 6 pomp MOVITEC 45/4-1 o mocy 11 kW każda.

Wydajność‡ jednej pompy Q = 41,7 m3/h przy wysokości podnoszenia H = 6 bar.
Całkowita wydajność zestawu wynosi 250 m3/h co w pełni zaspokaja potrzeby miasta Krasnystaw w wodę™.

 Zestaw hydroforowy

 

Zestaw hydroforowy

 

Zestaw hydroforowy

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XL/295/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ś›cieków na okres od 1 wrześ›nia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 roku.

[szczegóły] 

INFORMACJA

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w 2010 roku zamierza rozpocząć‡ inwestycję™ Modernizacja sieci wodocię…gowej w Krasnymstawie”. Inwestycja polegać‡ bę™dzie na wymianie istnieją…cej sieci wodocią…gowej z rur azbestowo-cementowych wraz z istniejącymi przyłęączami wodocią…gowymi do budynków w ulicach: Sobieskiego, Batalionów Chłopskich, M.Reja, Bojarczuka, Odrodzenia, Szymonowicza, Okrzei, Ceramicznej, Podmiejskiej, Sikorskiego, Rejowieckiej, H.Wysockiej, J.Piłsudskiego, Grobla, Cicha, Graniczna, H.Sienkiewicza, Z.Tokarzewskiego.

Prosimy o podpisanie dostarczonego Pań„stwu oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie robót na terenie nieruchomości. Jest ono nam niezbę™dne do uzyskania pozwolenia na budowę™ i złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zaznaczamy, że w zwią…zku z prowadzoną… inwestycją… mieszkańcy nie poniosą… żadnych kosztów, a zadanie zostanie sfinansowane ze środków Przedsię™biorstwa z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać‡ pod numerem telefonu 082 576-25-37 lub w siedzibie Spółki przy ulicy Piekarskiego 3.

 

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XXX/228/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XX/158/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 11 lipca 2008 r. na okres od dnia 1.09.2009 roku do dnia 31.08.2010 roku.

[szczegóły]