Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Z dniem 31 grudnia 2011 r. zostaje zlikwidowana kasa w przedsię™biorstwie.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto nr 33 8200 0008 2001 0000 0387 0002 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2012 r. ewentualne wpłaty gotówkowe przyjmowane będą… w pokoju Nr 4.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. uległy zmianie opłaty za wywóz nieczystości stałych i innych usług.

[szczegóły]

 

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VII/59/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodą™ i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 wrześ›nia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 roku.

 

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zmianą… stawek podatku VAT od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 r. ulegają… zmianie opłaty (brutto) za wywóz nieczystości stałych, płynnych i innych usług świadczonych przez Spółkę™.

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie stawka podatku od towarów i usług (VAT) z 7% do 8%, stosowana do cen i stawek opłat zawartych w aktualnie obowiązują…cej "Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ścieków".

[Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ścieków]