Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje Klientów, że począwszy od 1.03.2007 roku ulegnie zmianie opłata za odbiór i wywóz nieczystości stałych dla odbiorców indywidualnych. Obecnie ryczałtowa opłata za odbiór nieczystości będzie wynosić‡ 4,50 zł‚ brutto od jednej osoby miesięcznie.
Przyczyną… zmiany ceny jest znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, w szczególności podwyższenie od 1.01.2007 roku przez Spółkę™KRAS-EKO opłaty za składowanie odpadów oraz wzrost ceny paliw. 

Zakupiono zestaw do telewizyjnej inspekcji instalacji kanalizacyjnych. Składa się on z samojezdnej kamery TV, zwijarki kablowej oraz konsoli sterującej, zasilanej z przenośnego agregatu 230V. Zestaw umożliwia łatwe i szybkie przeprowadzenie inspekcji instalacji kanalizacyjnych o średnicach od DN 150 do DN 1000. Cała inspekcja jest zapisywana w formie filmu na płycie DVD wraz ze zdjęciami wykonanymi w punktach charakterystycznych oraz wykresem spadku instalacji.

W dniu 6 października 2006 r. odbyła się™ uroczystość‡ oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla miasta Krasnystaw. Obiekt spełnia wymogi norm krajowych i europejskich dotyczących jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz zaproszeni goście.

Uczestnicy zapoznali się™ z technologią… nowej oczyszczalni oraz jej oddziaływaniem na środowisko naturalne. Poświęcenia dokonał‚ Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej Ks. Roman Skowron.

W celu poprawienia jakości obsługi klientów firma zakupiła w czerwcu 2006 specjalistyczny samochód SAK-6. Jest on przeznaczony do wywozu nieczystości płynnych (szamb). Cylindryczny zbiornik osadu o pojemności 6.5 m3 jest nabudowany na podwoziu MAN.

Po zakoń„czonej w styczniu 2005 r. modernizacji oddano do użytku Stację™ Uzdatniania Wody. W ramach tego zadania inwestycyjnego wymieniono praktycznie wszystkie dotychczas pracują…ce w niej urządzenia co w efekcie dało znaczące oszczędnoś›ci w zużyciu energii elektrycznej. Modernizacją™ wykonano zgodnie z technologią… firmy Culligan w oparciu o dokumentacją™ techniczną… opracowaną… przez firmę Krevox Sp z o.o. w Warszawie. Parametry fizykochemiczne wody dostarczanej odbiorcom są… lepsze od dopuszczalnych, okreś›lonych w polskiej normie i dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/EC.