Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spół‚ka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw uchwałą Nr XX/158/2008 z dnia 11.07.2008 r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na terenie Miasta Krasnystaw.

Taryfa obowiązuje od dnia 1.09.2008 r. do dnia 31.08.2009 r. 

Projekt "Uporzą…dkowanie gospodarki wodno-ś›ciekowej doliny rzeki Wieprz"€ został zrealizowany dzię™ki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość‡ dofinansowania wyniosł‚a 4 420 311,20 PLN co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych cał‚ego projektu, który zamknął się kwotą 5 922 174,27 PLN.

Aby zapewnić możliwość‡ podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej jak największej liczbie mieszkańców Miasto Krasnystaw przekazało dodatkową kwotę 650 642,20 PLN na roboty dodatkowe związane z budową nowych odcinków sieci (nie ujętych w pierwotnym projekcie technicznym) i instalację niezbędnych urządzeń. W związku z tym wartość‡ całej inwestycji wyniosła 6 572 816,47 PLN. Przedmiotem zrealizowanego projektu była rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej o trzy odcinki, kluczowe dla ochrony wód Wieprza i Żółkiewki oraz zasobów miejskiego ujęcia wody pitnej, są to: ul. Lwowska i ul. Grobla (I odcinek), ul. Sikorskiego i ul. Cegielniana oraz ul. Lwowska (II odcinek).

W ramach projektu powstało 10 557,90 mb sieci kanalizacyjnej, 10 przepompowni oraz nowoczesnym systemem monitoringu pracy całej sieci. Wszystkie rozwiązania techniczne dopasowane zostały do indywidualnych warunków lokalizacyjnych.  

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lwowska i Grobla, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza wszystkich zainteresowanych podłączeniem posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej do siedziby Spółki przy ulicy Piekarskiego 3, pokój Nr 1 lub 2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw uchwałą… Nr VIII/60/2007 z dnia 28.06.2007 r. zatwierdziła taryfę™ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw.

Taryfa obowiązuje od dnia 1.09.2007 r. do dnia 31.08.2008 r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje Klientów, że począwszy od 1.03.2007 roku ulegnie zmianie opłata za odbiór i wywóz nieczystości stałych dla odbiorców indywidualnych. Obecnie ryczałtowa opłata za odbiór nieczystości będzie wynosić‡ 4,50 zł‚ brutto od jednej osoby miesięcznie.
Przyczyną… zmiany ceny jest znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, w szczególności podwyższenie od 1.01.2007 roku przez Spółkę™KRAS-EKO opłaty za składowanie odpadów oraz wzrost ceny paliw.