Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

INFORMACJA

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w 2010 roku zamierza rozpocząć‡ inwestycję™ Modernizacja sieci wodocię…gowej w Krasnymstawie”. Inwestycja polegać‡ bę™dzie na wymianie istnieją…cej sieci wodocią…gowej z rur azbestowo-cementowych wraz z istniejącymi przyłęączami wodocią…gowymi do budynków w ulicach: Sobieskiego, Batalionów Chłopskich, M.Reja, Bojarczuka, Odrodzenia, Szymonowicza, Okrzei, Ceramicznej, Podmiejskiej, Sikorskiego, Rejowieckiej, H.Wysockiej, J.Piłsudskiego, Grobla, Cicha, Graniczna, H.Sienkiewicza, Z.Tokarzewskiego.

Prosimy o podpisanie dostarczonego Pań„stwu oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie robót na terenie nieruchomości. Jest ono nam niezbę™dne do uzyskania pozwolenia na budowę™ i złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zaznaczamy, że w zwią…zku z prowadzoną… inwestycją… mieszkańcy nie poniosą… żadnych kosztów, a zadanie zostanie sfinansowane ze środków Przedsię™biorstwa z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać‡ pod numerem telefonu 082 576-25-37 lub w siedzibie Spółki przy ulicy Piekarskiego 3.

 

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XXX/228/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XX/158/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 11 lipca 2008 r. na okres od dnia 1.09.2009 roku do dnia 31.08.2010 roku.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłosiło na stronie internetowej przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Moniuszki; Chopina; Paderewskiego; Bacha; Wagnera; Lutosławskiego w Krasnymstawie".

W dniu 18.05.2009 r. Przedsiębiorstwo rozpoczeło budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (boczna). Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie nowych budynków,oraz poprawi stan ochrony środowiska w dolinie rzeki Wieprz. Przewidywany termin zakoń„czenia prac zaplanowano na dzień„ 30.06.2009 r.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje Klientów, że począ…wszy od 1.04.2009 roku ulega zmianie opłata za odbiór i wywóz nieczystoś›ci stałych dla odbiorców indywidualnych. Obecnie ryczałtowa opłata za odbiór nieczystości będzie wynosią‡ 5,00 zł brutto od jednej osoby miesięcznie.
Przyczyną… zmiany ceny jest znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, w szczególnoś›ci podwyższenie przez Spółkę "KRAS-EKO" opłaty za składowanie odpadów.
Jednocześ›nie informujemy, że aktualny cennik usług ś›wiadczonych przez Przedsiębiorstwo jest dostępny na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Oczyszczania i Dróg przy ul. Piłsudskiego 54