Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zmianą… stawek podatku VAT od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 r. ulegają… zmianie opłaty (brutto) za wywóz nieczystości stałych, płynnych i innych usług świadczonych przez Spółkę™.

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie stawka podatku od towarów i usług (VAT) z 7% do 8%, stosowana do cen i stawek opłat zawartych w aktualnie obowiązują…cej "Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ścieków".

[Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ścieków]

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2010 r. włą…czono do eksploatacji nowy zestaw hydroforowy pomp II - stopnia tłoczący wodę™ do miasta. W uroczystości brali udział Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Zastępca Burmistrza Dariusz Turzyniecki, Prezes TBS Krasnystaw Andrzej Majchrowicz, Prezes KRAS-EKO Robert Poniedziałek, członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy Spółki.

Uroczystego poświęcenia Stacji dokonał Proboszcz Parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej ks. Roman Skowron. Oficjalnego uruchomienia i przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Burmistrz Andrzej Jakubiec, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Patrycja Zdybel, Prezes PGK Krzysztof Sugalski oraz Główna Księgowa Maria Laskowska.

Nowa stacja pomp zapewni niezawodną i ciągłą dostawę wody dla mieszkańców miasta Krasnystaw.

42

43

45

 

46

 

W dniu 30.09.2010 r. zakończono II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody polegający na montażu i uruchomieniu nowego zestawu hydroforowego pomp II – stopnia tłoczą…cych wodę™ do miasta. Zamontowany zestaw hydroforowy ZH MVC 45.4-1.6 SPE składa się™ z 6 pomp MOVITEC 45/4-1 o mocy 11 kW każda.

Wydajność‡ jednej pompy Q = 41,7 m3/h przy wysokości podnoszenia H = 6 bar.
Całkowita wydajność zestawu wynosi 250 m3/h co w pełni zaspokaja potrzeby miasta Krasnystaw w wodę™.

 Zestaw hydroforowy

 

Zestaw hydroforowy

 

Zestaw hydroforowy

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XL/295/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ś›cieków na okres od 1 wrześ›nia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 roku.

[szczegóły]