Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Informacja dotycząca ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - dostawy w rozstrzygniętym przetargu na "Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.

[szczegóły]

W dniu 21 maja 2015 r. Rada Miasta Krasnystaw podjęła Uchwałę Nr VII/36/2015 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta Krasnystaw na lata 2015 - 2019". Zatwierdzony Wieloletni plan stanowić będzie podstawę działań inwestycyjnych Spółki w najbliższych latach.

[wieloletni plan]

178

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w dniu 30.10.2014 została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie" Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.0100-00-100/14-00 Projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją… oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie", w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-sciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013".

Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę™ systemu sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na n/w zadania:

Zadanie 1: ul. Kościuszki (od nr 80 do granicy aglomeracji); ul. Łą…kowa; Topolowa; Bociania; Polewana.

Zadanie 2: ul. Witosa (od nr 60 do granicy aglomeracji); Ułań„ska; Bławatna; Wiśniowa; Kwiatowa; Gołę™bia; Polna; Kółkowa; Kickiego.

Zadanie 3: ul. Stokowa; Ściegiennego; Bieleszy; Niesieckiego; Wą…ska; Czuby; Łukasińskiego.

Zadanie 4: Planowane osiedle pomię™dzy ulicami: Polewana - Okrzei - Królowej Jadwigi.

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że przy ul. Piłsudskiego 54 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Punkt otwarty jest od poniedziałku do pią…tku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od godziny 9 do 13. W punkcie przyjmowane są nastę™pują…ce rodzaje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania szklane, szkło, opakowania wielomateriałowe, opakowania zawierają…ce pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin), przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście), odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany itp.), zużyty sprzę™t elektyczny i elektroniczny oraz odpady remontowe z prac nie wymagają…cych zgłoszenia lub pozwolenia na budowę™ - [szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że wywóz nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych (od przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych) po wejściu w życie nowych regulacji prawnych dotyczących odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach zawartych w obecnie obowiązujących umowach.