Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia obejmującego "Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"

Termin składania ofert do dnia 04 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]

Informujemy, że w dniu 5 września 2016 r w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 39.061.992,90 zł brutto z czego 20.135.517,25 zł stanowi kwota dotacji ze środków unijnych.

Powyższe przedsięwzięcie obejmie swym zakresem rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 36,5 km wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta dotychczas nie skanalizowanych.

Przewidziana do wykonania sieć kanalizacyjna została podzielona na zadania według poniższej tabeli:

Zadanie

Zakres

Ulice

Łączna długość sieci kanalizacji

[km]

Planowany termin rozpoczęcia prac
I ul. Kościuszki Kościuszki (do granic aglomeracji), Polewana,   Bociania, Topolowa, Łąkowa. 11,0 III kwartał 2017
II ul. Witosa Witosa   (do granic aglomeracji), Jabłonkowa, Ułańska, Bławatna, Polna, Makowa,   Kickiego, Kółkowa, Bohaterów Września, Wójta Stanisława, Wiśniowa, Gołębia,   Kwiatowa. 13,8 I kwartał 2018
III ul. Stokowa Stokowa (do granic aglomeracji),   Łukasińskiego, Bieleszy, Ściegiennego, Niesieckiego, Wąska, Czuby. 11,0 I kwartał 2017
IV Planowane osiedle pomiędzy ulicami Polewaną,   Okrzei, Królowej Jadwigi. 0,7 I kwartał 2017

                                              SUMA [km]

36,5  

 

W ramach inwestycji uwzględniona została także kompleksowa modernizacja gospodarki osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie obejmująca między innymi:

- remont istniejącego zagęszczacza osadów,

- remont istniejących poletek osadowych,

- budowę nowej prasy osadów z kompletnym wyposażeniem,

- budowę suszarni osadów wraz z osprzętem i instalacjami towarzyszącymi,

Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni pozwoli na znaczące zmniejszenie uwodnienia osadów pościekowych oraz jednoczesne zmniejszenie ich objętości nawet 4-krotnie. Ponadto powstający podczas procesu oczyszczania odpad będzie w pełni ustabilizowany i zhigienizowany. Kształt, parametry techniczne i cechy osadu wysuszonego pozwolą na dalsze bezpieczne zagospodarowanie go w procesie spalania (dzięki wartości opałowej zbliżonej do węgla brunatnego) lub rolniczego wykorzystania.

Na całość przedsięwzięcia inwestycyjnego Przedsiębiorstwo posiada aktualną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. W najbliższym czasie w wyniku procedury przetargowej o udzielenie zamówień publicznych zostaną wyłonieni wykonawcy poszczególnych zadań. Planowany termin rozpoczęcia prac to I kwartał 2017 r.

7

[zdjęcia z podpisania umowy]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Kościuszki (boczna).

Termin składania ofert: do dnia 1 września 2016 r. do godziny 14.00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

Termin składania ofert: do dnia 2 września 2016 r. do godziny 14.00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Uchwałą Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 czerwca 2016r Nr XVII/139/2016 przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw na okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

[szczegóły]