Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że przy ul. Piłsudskiego 54 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Punkt otwarty jest od poniedziałku do pią…tku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od godziny 9 do 13. W punkcie przyjmowane są nastę™pują…ce rodzaje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania szklane, szkło, opakowania wielomateriałowe, opakowania zawierają…ce pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin), przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście), odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany itp.), zużyty sprzę™t elektyczny i elektroniczny oraz odpady remontowe z prac nie wymagają…cych zgłoszenia lub pozwolenia na budowę™ - [szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że wywóz nieczystości stałych z nieruchomości niezamieszkałych (od przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych) po wejściu w życie nowych regulacji prawnych dotyczących odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach zawartych w obecnie obowiązujących umowach.

Informacja o wygaśnię™ciu z dniem 30 czerwca umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

[szczegóły]

 

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr XVI/132/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

[szczegóły]

 

Z dniem 31 grudnia 2011 r. zostaje zlikwidowana kasa w przedsię™biorstwie.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto nr 33 8200 0008 2001 0000 0387 0002 w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 31 stycznia 2012 r. ewentualne wpłaty gotówkowe przyjmowane będą… w pokoju Nr 4.