Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że przy ul. Piłsudskiego 54 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Punkt otwarty jest od poniedziałku do pią…tku w godzinach od 9 do 17 oraz w soboty od godziny 9 do 13. W punkcie przyjmowane są nastę™pują…ce rodzaje odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania szklane, szkło, opakowania wielomateriałowe, opakowania zawierają…ce pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin), przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (np. trawa, liście), odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany itp.), zużyty sprzę™t elektyczny i elektroniczny oraz odpady remontowe z prac nie wymagają…cych zgłoszenia lub pozwolenia na budowę™ - [szczegóły]