Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

pgk ue fundusze top

Uroczyste podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”
nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach
działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”,
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu”
- dotychczas największej zrealizowanej inwestycji w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu - odbyło się
w dniu 27.10.2021 r.na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

W spotkaniu, połączonym z uroczystym oddaniem do użytku ostatniego
zadania inwestycyjnego wchodzącego w zakres Projektu, tj. zadania pn.:
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie – etap I” udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz
samorządowych oraz wojewódzkich, przedstawiciele instytucji
zaangażowanych w realizację Projektu, przedstawiciele firm wykonawców
poszczególnych kontraktów, a także pracownicy Spółki.

W trakcie konferencji, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. Andrzej Kmicic przedstawił zakres rzeczowo-finansowy oraz
główne cele realizowanego od 2016r. przedsięwzięcia obejmującego
12 zadań inwestycyjnych wykonanych dzięki:
dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej w
  ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20 135 517,25 PLN;
środkom z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości 9 148 686 PLN;
• środkom własnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  w Krasnymstawie w wysokości 10 839 587,18 PLN, w tym środkom
  pozyskanym w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości
  2 033 523,60 PLN.

Całkowity koszt realizacji Projektu to kwota 40 123 790,43 PLN brutto.

Znaczenie oraz korzyści wynikające ze zrealizowanego przedsięwzięcia,
którego nadrzędnym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-
przyrodniczych Miasta Krasnystaw, podkreślili także Burmistrz Krasnegostawu
Robert Kościuk, Starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, Wicewojewoda
lubelski Bolesław Gzik, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Józef Zając,
a także w imieniu Poseł na Sejm RP Teresy Hałas - wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Mirosław Księżuk.

Podczas wystąpień prelegentów odczytano także listy gratulacyjne złożone,
w związku z zakończonym Projektem, na ręce Burmistrza Krasnegostawu
oraz Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o przez Poseł Parlamentu Europejskiego
Beatę Mazurek oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem obiektów zmodernizowanej
oczyszczalni przez zaproszonych Gości.

Podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” – [prezentacja pdf]

1

10

23456789