Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie
przypomina, o całkowitym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437
ze zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków
przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

Ponadto zakaz wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych określa
również zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
W przypadku wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do
systemu miejskiej
kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których
mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności
albo grzywna do 10 000 zł.

Jednocześnie informujemy, że wody opadowe często przepełniają sieć
kanalizacyjną, której przepustowość jest obliczona tylko na ścieki sanitarne.
W takich wypadkach ścieki z wodami opadowymi mogą wylewać się na ulice
i zatapiać sąsiednie nieruchomości. Ponadto, wody opadowe podnoszą koszty
oczyszczania ścieków poprzez wzrost zużycia energii elektrycznej na
przepompowaniach ścieków. Ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie taryf
cenowych ścieków powodując ich wzrost.
Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody
opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.
Informujemy, że Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole
w w/w zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń
wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, będziemy
występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego
w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

                                                                                                Zarząd Przedsiębiorstwa
                                                                                      Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
                                                                                                      w Krasnymstawie