Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Po zakoń„czonej w styczniu 2005 r. modernizacji oddano do użytku Stację™ Uzdatniania Wody. W ramach tego zadania inwestycyjnego wymieniono praktycznie wszystkie dotychczas pracują…ce w niej urządzenia co w efekcie dało znaczące oszczędnoś›ci w zużyciu energii elektrycznej. Modernizacją™ wykonano zgodnie z technologią… firmy Culligan w oparciu o dokumentacją™ techniczną… opracowaną… przez firmę Krevox Sp z o.o. w Warszawie. Parametry fizykochemiczne wody dostarczanej odbiorcom są… lepsze od dopuszczalnych, okreś›lonych w polskiej normie i dyrektywie Unii Europejskiej 98/83/EC.