Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner maly

               UPROSZCZONA PROCEDURA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
                                                    KANALIZACJI  
SANITARNEJ

Obowiązuje wyłącznie dla nieruchomości ujętych w projekcie budowalnym na podstawie
którego 
realizowane są inwestycje w ramach przedsięwzięcia:

           „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
                                                            w Krasnymstawie”

1. Uzyskanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji
    sanitarnej:

   - złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
     [druk do pobrania]. Do wniosku należy dołączyć wniosek o określający prawo do korzystania
     z nieruchomości na cele budowalne [druk do pobrania].
2. Zgłoszenie robót:
    Złożyć formularz zgłoszenia rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacji
    sanitarnej [druk do pobrania] a po wykonaniu robót (przed zasypaniem) uzgodnić osobiście
    lub telefonicznie termin odbioru technicznego wykonanych prac.
3. Wykonawstwo robót:
    Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie wydanych warunków
    technicznych. Prace związane z budową przyłącza kanalizacyjnego można zlecić firmie
    świadczącej takie usługi lub wykonać we własnym zakresie.
    W przypadku konieczności wykonania otworu (nawiertu) do studzienki PCV powyższe prace
    należy zlecić do wykonania pracownikom tut. przedsiębiorstwa - Zakład Wodociągów
    i Kanalizacji. W przypadku konieczności wykonania robót w terenie nie należącym do
    inwestora, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki, na której prowadzone będą
    roboty oraz na umieszczenie i eksploatację przyłącza kanalizacyjnego na danej
    nieruchomości.
4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:
    Po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem należy wykonać we własnym zakresie i na
    własny koszt pomiar geodezyjny (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sporządzona
    przez uprawnionego geodetę) i dostarczyć 1 egz. do tut. przedsiębiorstwa, co stanowić
    będzie podstawę do napisana protokołu odbioru robót.
5. Zawarcie umowy na odbiór ścieków:
    Dotyczy to tylko tych odbiorców którzy nie są podłączeni do miejskiej sieci wodociągowej
    a posiadają własne ujęcia wody.

Podstawa prawna:
1. Obowiązek przyłączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2
    ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
    (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zmianami) właściciele nieruchomości mają
    obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
    W związku z tym przypomina się mieszkańcom nieruchomości, które mają możliwości
    techniczne wpięcia, o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
2. Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, inwestor zobowiązany jest
    do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.